Publikacje


Zdjęcie z fotoradaru
Rozwód a separacja
Umowa na czas określony
Adwokat i Radca prawny w sprawie karnej
Konsekwencje naruszenia 11-godzinnego minimalnego okresu odpoczynku dobowego na skutek podróży służbowej
Urlop w zadaniowym systemie czasu pracy
Ochrona dóbr osobistych (komentarz na allegro)
Niedbały adwokat
Przedsiębiorca przed sądem
Alimenty i egzekucja komornicza innych świadczeń
Wina rozkładu pożycia małżeńskiego
Przedawnienie roszczeń z czynu niedozwolonego
Prawo do nieprzerwanego 14-dniowego urlopu
Zakładowy fundusz socjalny
Odpowiedzialność za czynsz osób mieszkających wspólnie z najemcą
Umowa najmu na czas oznaczony
Zabezpieczenie alimentów
Waloryzacja kaucji mieszkaniowej z przed 12 listopada 1994 roku
Opłata za wpis do księgi wieczystej
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Ochrona wynagrodzenia pracownika a alimenty
Zakaz fotografowania akt sądowych
Zbieg egzekucji świadczeń alimentacyjnych i niealimentacyjnych
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości
Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Skarga na przewlekłość postępowania
Odprawa pośmiertna
Udziały spadkowe małżonka spadkodawcy i jego dzieci
Obowiązek naprawienia szkody
Odpowiedzialność za długi małżonka.
Darowizna a prawo do zachowku.
Sposób płacenia alimentów.
Praca w godzinach nadliczbowych.
Kara nagany dla pracownika.
Umowa najmu a koszty remontu
Ochrona majątku w spółce cywilnej
Spór o granicę
Sprzedaż przez Allegro
Prawo współwłaścicieli nieruchomości do zbycia swoich udziałów lub ich obciążania.
Odpowiedzialność za czynsz
Podział majątku po rozwodzie.
Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe
Budynek jest własnością właściciela nieruchomości na której został wybudowany.
Podział spadku
Egzekucja komornicza z renty
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę
Stronniczość sędziów
Niekompetentny adwokat
Ograniczenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę
Podział spadku
Ciąża a umowa o pracę na czas określony
Odmowa składania zeznań
Podział majątku wspólnego po separacji
Poręczenie kredytu
Reprezentowanie przed Urzędem Patentowym
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Jak złożyć pozew o alimenty
Obowiązek zwrotu kosztów sądowych
Zwolnienie od kosztów sądowych a obowiązek zwrotu kosztów sądowych
Prawo rodzica do urlopu wychowawczego.
Umowa na czas określony a urlop macierzyński.
Reklamacji nie uwzględnia się?
Sądowy podział spadku.
Odpowiedzialność za długi spadkowe rodziców, rodzeństwa i małżonka spadkodawcy.
Osoba bliska jako świadek w postępowaniu cywilnym.
Powtórny podział spadku.
Mąż hazardzista.
Koszty sądowe w postępowaniu o dział spadku.
Alimenty a dodatkowe dochody dziecka.
Wypowiedzenie umowy OC samochodu.
Spadkobiercy ustawowi.
Wynagrodzenie za okres gotowości do pracy. Umowa o pracę i zlecenia.
Mandat za wykroczenie zarejestrowane wideoradarem.
Darowizna o obowiązek spłaty.
Zatarcie skazanie za przestępstwo.
Jak odrzucić spadek?
Odwołanie darowizny.
Zasiłek rodzinny dla studenta.
Zmiana umowy na czas określony z powodu ciąży pracownicy.
Uproszczony tryb egzekucji świadczeń alimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę a egzekucja komornicza świadczeń niealimentacyjnych.
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości a zadatek.
Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.
Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo.
Odpowiedzialność za czynsz osób faktycznie korzystających z mieszkania spółdzielczego.
Czas pracy fizjoterapeuty.
Ciąża a zatrudnienie na okres próbny.
Zmiana nazwiska dziecka.
Rozwód i podział majątku.
Doręczenie pozwu o rozwód.
Przedawnienie - opłaty za internet.
Odmowa poddania się badaniom DNA.
Spadek o majątek małżonków.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu.
Zrzeczenie się spadku celem nie płacenia zachowku.
Radca prawny a umowa o pracę.
Zatrzymanie osoby niepełnoletniej.
Testament allograficzny.
Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu.
Zwolnienie z pracy w okresie ciąży.
Zarząd rzeczą wspólną.
Podział majątku wspólnego.
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
Zachowek dla siostrzenicy.
Informowanie przyszłego pracodawcy o ciąży.
Okres zasiłku dla bezrobotnego.
Małżeństwo między krewnymi.
Rozwód z obcokrajowcem.
Dzień wolny za pracę w sobotę.
Spadek po bracie.
Wniosek o wyłączenie sędziego.
Sąd właściwy do rozpatrzenia rozwodu.
Odpowiedzialność osoby niepełnoletniej za czynsz za mieszkanie spółdzielcze.
Spadek a podział majątku wspólnego


Zdjęcie z fotoradaru

"Wczoraj, podczas rozmowy telefonicznej z policjantem dowiedziałam się, że samochód którego jestem właścicielką został zarejestrowany na fotoradarze z powodu przekroczenia prędkości. Zdarzenie miało miejsce 3 tygodnie temu, nie pamiętam kto jechał samochodem a na zdjęciu policyjnym nie widać twarzy kierowcy. Co mam zrobić z mandatem, którego przyjęcie proponuje Policja?"

    Odpowiedzialność za przekroczenie dozwolonej prędkości ponosi kierowca. Jeśli nie potrafi Pani sobie przypomnieć, kto w danym dniu i godzinie jechał tym samochodem, może Pani odmówić przyjęcia mandatu. W takim wypadku Policja będzie próbowała ustalić sprawcę w drodze  przesłuchania (może również uzyskać zdjęcie lepszej jakości – chociaż to nie zawsze jest możliwe).
    Podczas tego przesłuchania będzie Pani pytana o to, czy jechała Pani samochodem w dniu popełnienia wykroczenia, ewentualnie komu pożyczyła Pani samochód w tym dniu - jako właściciel powinna Pani dysponować taką informacją.  Policja przesłucha również wskazane przez Panią osoby. Jeśli zebrane informacje nie pozwolą na zidentyfikowanie sprawcy wykroczenia Policja nie będzie mogła nikogo ukarać mandatem za przekroczenie dozwolonej prędkości.
    Na właścicielu pojazdu ciąży obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty bez jego woli i wiedzy przez nieznaną mu osobę, czemu nie mógł zapobiec (art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym) dlatego Policja może zinterpretować Pani zachowanie jako zatajanie informacji o osobie sprawcy. By tego uniknąć powinna Pani podać przynajmniej komu pożyczała Pani samochód w ciągu ostatnich tygodni. Jeśli Pani wyjaśnienia nie przekonają Policji, sprawa o nieudzielenie informacji zostanie skierowana do Sądu, który ostatecznie zdecyduje o Pani winie. [powrót]

Rozwód a separacja

"Czy Sąd musi orzec separację zanim orzeknie rozwód? Czym różni się separacja od rozwodu?"

Rozwód nie musi być poprzedzony okresem separacji.
    Sąd orzeka separację lub rozwód jeśli stwierdzi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego a w przypadku rozwodu także, że rozkład ten ma charakter trwały. Dodatkowo sąd bada, czy nie zachodzą przeszkody do separacji lub rozwodu np. dobro małoletnich dzieci.
    Separacja wywiera takie same skutki jak rozwód z kilkoma wyjątkami. Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć kolejnego małżeństwa. Są nadal obowiązani do wzajemnej pomocy jeśli wymagają tego względy słuszności. Małżonek, który zmienił nazwisko na skutek zawarcia małżeństwa, nie może do niego powrócić. Separacja może zakończyć się albo definitywnym zakończeniem małżeństwa przez rozwód albo zniesieniem separacji przez sąd. [powrót]

Umowa na czas określony

"Od maja 2006 zostałam zatrudniona na umowę o pracę na czas określony trzech lat. Ile wynosi okres wypowiedzenia? "

   Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeśli w umowie jest taki zapis, pracodawca lub Pani może umowę wypowiedzieć. Istnieje także możliwość rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron.
   W Pani przypadku, ze względu na długi okres na jaki umowa została zawarta istnieje pytanie, czy umowa nie została zawarta w celu obejścia przepisów prawa pracy oraz o zgodność takiej umowy z zasadami współżycia społecznego. Gdyby chciała Pani uzyskać więcej informacji na ten temat zapraszam do Kancelarii. [powrót]

Adwokat i radca prawny w sprawie karnej

"Czy radca prawny może reprezentować mnie w sprawie karnej? Czy może to być tylko adwokat?"

   Tylko adwokat może być obrońcą oskarżonego w sprawie karnej. Radca prawny może bronić obwinionego w sprawie o wykroczenie. Ponadto radca prawny jest uprawniony do reprezentowania w sprawach karnych interesów instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej a w zakresie roszczeń majątkowych jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. [powrót]

Konsekwencje naruszenia 11-godzinnego minimalnego okresu odpoczynku dobowego na skutek podróży służbowej.

"Mój pracownik zakończył podróż służbową o godzinie 3 rano. Do pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy powinien stawić się o godzinie 8:00. Czy stawienie się o tej porze do pracy stanowi naruszenie minimalnego 11-godzinnego odpoczynku dobowego?"

   Nie zachowywanie 11 godzinnego odpoczynku dobowego może mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach (art. 132 § 2 kp), które nie odnoszą się do podróży służbowej, lecz do pracy w nadgodzinach (przypomnę tylko, że czas podróży służbowej w zasadzie nie jest czasem pracy a więc nie będzie stanowił pracy w godzinach nadliczbowych). Przepisy prawa pracy nie określają następstw naruszania minimalnych okresów wypoczynku dobowego lub tygodniowego w sytuacji kiedy naruszenie było wynikiem odbywania podróży służbowej.
   W tej mierze duże znaczenie ma orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 roku sygn. II PK 265/04, w którego uzasadnieniu Sąd stwierdził, że pracownikowi przysługuje w takim wypadku równoważny czas odpoczynku lub, gdy jego udzielenie nie jest możliwe, odpowiedni ekwiwalent pieniężny.
   Niektórzy autorzy proponują, by udzielenie równoważnego czasu odpoczynku polegało na podwyższeniu minimalnego czasu odpoczynku w kolejnych dniach o liczbę godzin, potrzebnych do uzupełnienia naruszonego okresu minimalnego. To rozwiązanie jest błędne, gdyż powoduje że pracownik tak naprawdę nie otrzymuje żadnej rekompensaty; jeśli w dniu zakończenia podróży odpoczywał 6 godzin, to w kolejnym dniu minimalny okres wypoczynku będzie wynosił 16 godzin - czyli tyle ile normalnie by wypoczywał gdyby pracował 8 godzin. Norma minimalna odpoczynku utraciłaby swój "minimalny charakter" a zyskałaby status standardu.
   Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy (...) (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281) dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy jest m.in. oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny. Takie oświadczenie pracownika jest podstawą do tego, by przyszedł do pracy w dniu, w którym zakończył podróż służbową o takiej porze, by był zachowany 11 godzinny okres wypoczynku; np. podróż zakończył o godzinie 3:00, pracę rozpoczyna o godzinie 8:00 - do pracy może w tym dniu przyjść o godzinie 14:00 i zakończyć ją o godzinie 16:00.  Pracownikowi należy się za ten czas wynagrodzenie, mimo że nie wykonywał w tym czasie pracy.. Przemawia za tym także okoliczność, że nieobecność była rezultatem wykonywania podróży służbowej, nie była zawiniona przez pracownika. Rozporządzenie nie odnosi się do sytuacji, kiedy do rozpoczęcia pracy zostało więcej niż 8 godzin.
   Moim zdaniem pracodawca powinien postąpić jednak podobnie jak wyżej. Mimalny okres wypoczynku nie może być naruszany poza sytuacjami gdy jest to naprawdę niezbędne. Gdyby udzielenie równoważnego okresu odpoczynku nie było możliwe Sąd Najwyższy zaleca wypłacenie odpowiedniego ekwiwalentu pieniężnego. Sąd nie sprecyzował co rozumie przez pojęcie "odpowiednie". Biorąc pod uwagę podobieństwo podróży służbowej w nocy do dyżuru, zasadnym byłoby stwierdzenie, że ekwiwalent ten powinien równać się ekwiwalentowi za czas dyżuru stosownie do art. 1511 § 3 kp. Podkreślę jeszcze raz, że przepis art. 132 § 1 kp wymienia tylko dwa przypadki, kiedy nie jest wymagane zachowanie tego minimalnego okresu z czego należy wnioskować, że ustawodawca nie zezwala na naruszanie okresu wypoczynku w innych sytuacjach. Pracownik powinien mieć zawsze zapewniony minimalny 11-godzinny wypoczynek. Pracodawca powinien też zdawać sobie sprawę, że pracownik który nie zdołał wypocząć nie będzie pracował z pełną wydajnością. Moim zdaniem nie jest dopuszczalne udzielanie pracownikowi nieodpłatnego czasu wolnego jako rekompensaty, gdyż prowadziłoby to do obniżenia wynagrodzenia pracownika.
   Odpowiadając na Pana pytanie: tak, stanowi to naruszenie treści art. 132 § 1 kp, który gwarantuje minimalny 11-godzinny nieprzerwany dobowy odpoczynek. [powrót]

Urlop w zadaniowym systemie czasu pracy

" W jaki sposób mam udzielić urlopu pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym systemie czasu pracy?"

   Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy jest taki sam jak pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy. Sprawa tutaj jest dość trudna, jako że pracownik samodzielnie określa sobie czas pracy i zadania, które ma w danym dniu wykonywać. Przyjmuje się więc, że pracownik który uzyskał urlop, powinien mieć w odpowiednim stopniu obniżoną ilość zadań do wykonania. Nie może być tak, że pracownik który jest na urlopie i nie wykonuje zadań, po powrocie do pracy musi poradzić sobie z wszystkimi zaległymi sprawami. Wymiar czasu urlopu powinien być w stosunku do takiego pracownika, jak w przypadku pozostałych, określony w wymiarze godzinowym. [powrót]

Ochrona dóbr osobistych (komentarz na allegro)

"Zakupiłem przedmiot na allegro, zapłaciłem za niego ale sprzedawca nie dostarczył przedmiotu zakupu. Wystawiłem negatywny komentarz sprzedawcy a w odpowiedzi ten również wystawił mi negatywny (niesłuszny) komentarz. Co mam teraz zrobić?"

   Jeśli chodzi o negatywny komentarz, może Pan wystąpić do właściwego sądu okręgowego z pozwem przeciwko kontrahentowi o ochronę dóbr osobistych. Niesłusznie wystawiony negatywny komentarz z całą pewnością te dobra narusza.
   Co do samej umowy sprzedaży, może Pan domagać się wykonania umowy tj. wydania sprzedanego przedmiotu lub zwrotu pieniędzy. Właściwym sądem będzie sąd rejonowy lub okręgowy w zależności od wartości transakcji. [powrót]

Niedbały adwokat

"Przez niedopatrzenie reprezentującego mnie adwokata, moje roszczenie uległo przedawnieniu i przegrałem sprawę sądową. Co mam teraz robić?".

    Może dochodzić Pan odszkodowania od adwokata przed sądem cywilnym. Będzie Pan musiał wykazać, że adwokat nie dopełnił należytej staranności czym wyrządził Panu szkodę. Może Pan również powiadomić właściwą okręgową radę adwokacką o naruszeniu przez adwokata jego obowiązków zawodowych oraz zasad etyki zawodowej. Sąd dyscyplinarny może ukarać adwokata karami upomnienia, nagany, karą pieniężną, zawieszeniem w czynnościach a nawet wydalić z adwokatury, w zależności od charakteru przewinienia. [powrót]

Przedsiębiorca przed sądem

Artykuł zamieszczony również na www.polskaprzedsiebiorcza.pl

   Sprawy sądowe między przedsiębiorcami toczą się przed tzw. sądami gospodarczymi czyli wydziałami sądów rejonowych lub okręgowych, które są wyspecjalizowane w rozpoznawaniu spraw gospodarczych. Każdy przedsiębiorca, nawet osoba fizyczna prowadząca samodzielnie, jednosobowo działalność gospodarczą, musi zdawać sobie sprawę, że występując przed tym sądem będzie traktowany jak profesjonalny podmiot, czasem nawet tak jak osoba zastępowana przez radcę prawnego lub adwokata, w związku z czym sąd nie będzie wobec niego stosował ulgowej taryfy ze względu na brak znajomości przepisów procedury cywilnej.

   Jest tak dlatego, że jednym z ważniejszych celów postępowania gospodarczego, jest szybkie wydanie orzeczenia i "załatwienie sprawy" - zgodnie z art. 47916 kpc sąd powinien dążyć do wydania wyroku w terminie 3 miesięcy od daty złożenia pozwu. Osiągnięcie tego celu wiąże się jednak z tym, że sąd nie dąży do poznania prawdy materialnej czyli ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego, ale ma za zadanie ustalić prawdę formalną, na podstawie dowodów wskazanych przez strony postępowania i rozstrzygnąć spór. Dlatego często zdarza się, że sprawę przed sądem gospodarczym przegrywa osoba, która ze względu na nieznajomość przepisów, nie wskazała w określonym terminie dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

   Jest zatem bardzo ważne by przedsiębiorca występując do sądu zapoznał się z kodeksem postępowania cywilnego a w szczególności z rozdziałem o postępowaniu w sprawach gospodarczych.

   Jednym z naistotniejszych obowiązków przedsiębiorcy kierującego pozew do sądu gospodarczego jest obowiązek wskazania wszystkich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie w samym pozwie. Zaniedbanie tego wymogu wiąże się z utratą możliwości powoływania nowych twierdzeń i dowodów w toku postępowania i to nawet jeżeli miały by one decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Żądanie dopuszczenia nowych twierdzeń lub dowodów będzie możliwe tylko wówczas, gdy powód wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe lub potrzeba powołania wynikła później np. z uwagi na sposób obrony pozwanego. Nowe twierdzenia lub dowody należy powołać w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

    Pozwany przedsiębiorca ma obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew w terminie dwóch tygodni od dnia jego doręczenia (chyba, że sąd wydał nakaz zapłaty, gdyż wówczas pozwany składa sprzeciw lub zarzuty do nakazu zapłaty). W odpowiedzi na pozew, sprzeciwie lub zarzutach należy wskazać wszystkie twierdzenia i zarzuty pod rygorami jak w przypadku pozwu. Na podstawie treści samego pozwu i odpowiedzi na pozew sąd może wydać wyrok bez przeprowadzenia rozprawy - wskazanie wszystkich twierdzeń i dowodów jest zatem naprawdę ważne.

   Brak odpowiedzi na pozew umożliwia sądowi wydanie wyroku zaocznego.

   Braki formalne w piśmie wszczynającym postępowanie gospodarcze, które uniemożliwiają nadanie sprawie biegu spowodują, że sąd zwróci pismo bez wzywania o ich uzupełnienie. Nie wiążą się z tym dla przedsiębiorcy większe negatywne skutki, poza przedłużaniem postępowania, gdyż ponowne wniesienie pisma w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie, powoduje skutek od daty pierwotnego wniesienia - pod warunkiem, że pismo nie jest tym razem dotnięte brakami formalnymi. Trzeba pamiętać, że w postępowaniu gospodarczym brakiem formalnym jest m.in. niedołączenie do pozwu odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub reklamacji z dowodem doręczenia lub wysłania listem poleconym.

   Przedsiębiorca jak każdy inny podmiot ma prawo złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Z mojego doświadczenia wynika, że taki wniosek jest uwzględniany w wyjątkowych wypadkach, na tyle rzadko, że można powiedzieć, że prawie wogóle. Sędziego który będzie zajmował się wnioskiem raczej nie przekonają argumenty o braku dochodu lub wręcz stracie w danym roku podatkowym, nawet jeśli będzie to potwierdzone rocznym zeznaniem podatkowym. W uzasadnieniu odmowy sędzia wskaże, że brak dochodu (strata) wcale nie musi wiązać sie z brakiem środków na pokrycie kosztów sprawy sądowej, lecz np. z dużymi inwestycjami przedsiębiorcy. Poza tym prowadzenie działalności gospodarczej jest nakierowane na osiąganie zysku, jeżeli zatem ktoś tę działalność prowadzi powinien osiągać określoną korzyść. Twierdzenia, że w danym przypadku jest inaczej sędzia potraktuje z bardzo dużą podejrzliwością. Częstym argumentem, na który powołują się sędziowie, jest to że koszty sądowe są zwykłymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien liczyć się z możliwością prowadzenia spraw sądowych i zabezpieczyć środki na koszty postępowania. Przedsiębiorcy, któremu zależy na szybkim załatwieniu sprawy, odradzam składanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, gdyż jego jedynym rezultatem będzie przedłużenia postępowania.

   Nie mniej istotny jest problem stresu związanego z występowaniem przed sądem, zwłaszcza jeżeli dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które z sądem nie mają do czynienia na codzień. Zdażyć się może, że wskutek zdenerwowania przedsiębiorca nie wspomni o istotnych dla sprawy okolicznościach lub nie będzie umiał podjąć szybkiej decyzji np. w sprawie ugody.

   Kierując sprawę do sądu jako powód lub też po otrzymaniu pozwu, przedsiębiorca powinien starannie przygotować się do sprawy. Powinien rozważyć jakie okoliczności będą miały znaczenie dla rozstrzygnęcie i w jaki sposób je udowodnić. Powinien zastanowić się nad przypuszczalnym sposobem obrony przeciwnika lub też nad możliwością zawarcia ugody. Wszelkie niedopatrzenia mogą zakończyć się przegraną przed sądem mimo, że racja była po stronie niedbałego przedsiębiorcy.

   Rozwiązaniem problemów może być również powierzenie prowadzenia sprawy radcy prawnemu lub adwokatowi. Często przedsiębiorcy mają fałszywe przekonanie o wysokości wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika. Owszem, wynagrodzenie nie jest niskie, ale o wiele bardziej opłaca się zdać się na wiedzę i doświadczenie radcy lub adwokata niż przegrać proces, zwłaszcza z przyczyn formalnych. Poza tym, wygrany proces oznacza, że przeciwnik musi zwrócić całość poniesionych kosztów, w tym wynagrodzenia pełnomocnika. [powrót]

Alimenty i egzekucja komornicza innych świadczeń

" Mój mąż ma zasądzone alimenty przez sąd na rzecz córki. Złożyłam wyrok u pracodawcy męża, który przekazywał zasądzoną kwotę mnie. Ostatnio dostałam jednak pismo od pracodawcy, że komornik zajął wynagrodzenie męża i pracodawca nie może już przesyłać mi alimentów. Co mam teraz zrobić?"

   Zgodnie z art. 87 § 1 kp z wynagrodzenia za pracę można potrącać przede wszystkim i w pierwszej kolejności sumy egzekwowane na mocy tytułu wykonawczego na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Takim tytułem egzekucyjnym jest m.in wyrok sądu po opatrzeniu klauzulą wykonalności. Na podstawie tego tytułu wykonawczego pracodawca może dokonywac potrąceń także bez postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika - wystarczy wniosek wierzyciela.

   Wskazany wyżej sposób egzekucji (bez komornika) nie może być stosowany gdy wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej (tj. prowadzonej przez komornika) - stanowi o tym art. 88 § 1 pkt 2 kodeksu pracy. Wobec Pani męża toczą się postępowania egzekucyjne na zaspokojenie innych niż alimentacyjne roszczeń jego wierzycieli Komornik zajął wynagrodzenie Pani męża celem zaspokojenie tych innych roszczeń. Pracodawca nie może już dokonywać potrąceń na poczet roszczeń alimentacyjnych lecz powinien zgodnie z decyzją Komornika przekazywać część wynagrodzenia (ponad kwotę wolną od potrąceń) na wskazane przez Komornika konto.

   W istniejącej sytuacji musi Pani złożyć wniosek egzekucyjny do komornika, by skorzystać z pierwszeństwa w postępowaniu egzekucyjnym dla roszczeń alimentacyjnych. Pracodawca będzie nadal przekazywał wynagrodzenie Komornikowi a ten dopiero będzie przekazywał Pani kwotę alimentów. [powrót]

Wina rozkładu pożycia małżeńskiego

" Mieszkałem z żoną i synkiem w domu żony i babci. Żona wniosła sprawę o rozwód. Sąd odrzucił pozew - uznał za bezpodstawny. Mimo to żona wystapiła o separację - jeszcze nie bylo rozprawy. Ja się w końcu wyprowadziłem - dano mi to do zrozumienia, że powinienem. Nie mieszkamy już razem 9 miesięcy. Synka zabieram do siebie prawie codziennie. Jak mam wolne to śpi u mnie. Deklaruję pomoc caly czas. Czy w takich okolicznościach na rozprawie o separację sąd może uznać ze jestem winny bo się wyprowadzilem? "

 Sąd orzeka o winie rozkładu pożycia małżeńskiego tylko wtedy, gdy domagają się tego przynajmniej jeden z małżonków (art. 57 § 2 kro). Jeżeli dojdą Państwo do porozumienia w tej sprawie, sąd nie będzie się nią zajmował. Sam fakt wyprowadzenia się z domu nie stanowi podstawy doo uznania małżonka za winnego, w szczególności jeżeli wyprowadzka miała miejsce po rozpadzie małżeństwa tj. była skutkiem rozpadku małżeństwa a nie powodem rozpadu. Sąd będzie ustalał wszystkie okoliczności związane z rozpadem małżeństwa i na ich podstawie podejmie decyzję co do tego jak ocenić Pana wyprowadzkę z domu. [powrót]

Przedawnienie roszczeń z czynu niedozwolonego

 Przepisy prawa cywilnego (art. 442) przewidują, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawniają się najpóźniej z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Sądy powszechne zajmujące się sprawami o odszkodowania wielokrotnie wyrażały wątliwości co do sytuacji, kiedy szkoda powstawała później od zdarzenia wyrządzającego szkodę albo wręcz po upływie dziesięcioletniego okresu przedawnienia - wówczas poszkodowany nie miał nawet szansy dochodzenia odszkodowania.

 Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 1 września 2006 roku sygn. SK 14/05 orzekł, że wspomniany wyżej przepis (w zdaniu drugim) przez to, że pozbawia pokrzywdzonego dochodzenia odszkodowania za szkodę na osobie, która ujawniła się po upływie lat dziesięciu od wystąpienia zdarzenia wyrządzającego szkodę, jest niezgodny z Konstytucją. Utratę mocy obowiązującej tego przepisu Trybunał oznaczył na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Treść wyroku z uzasadnieniem:
plik .doc
plik .pdf

[powrót]

Prawo do nieprzerwanego 14-dniowego urlopu

"Chciałabym się dowiedzieć czy po tygodniu pracy wolnym według grafiku, pracodawca może dać tylko 1 tydzień urlopu? Urlop miałam zaplanowany w dniach od 16 lipca do 27 lipca 2007 roku włącznie - według grafiku 11 dni roboczych, 1 sobota za odrobiony dzień według grafiku) a od 30 lipca do 3 sierpnia włącznie mam wolne według grafiku (to co już odrabialiśmy) i pracodawca orzekł, że skoro mam wolne według grafiku -1 tydzień to nie mogę dostać 2 tygodni swojego urlopu. Bardzo proszę o odpowiedź jak to wygląda od strony prawnej."

   Rozumiem, że pyta Pani czy rozwiązanie zaproponowane przez pracodawcę jest 14 dniowym wypoczynkiem, o którym mowa w art. 162 kp. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku podzielenia urlopu na części, przynajmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Przepis mówi o "wypoczynku" i "kolejnych dniach kalendarzowych" zatem na wypoczynek składać się mogą nie tylko dni robocze, ale także soboty i niedziele oraz inne dni wolne od pracy. Urlop, który został Pani udzielony przez pracodawcę wraz z dniami wolnymi spełnia wymogi art. 162 kp, gdyż będzie Pani wypoczywać przez 23 kolejne dni kalendarzowe tj. od 14 lipca do 5 sierpnia. Może Pani spróbować uzgodnić z pracodawcą dłuższy okres wypoczynku, gdyż art. 162 kp formułuje jedynie wymagania minimalne. Proszę jednak sprawdzić, czy pracodawca prawidłowo wyliczył Pani wynagrodzenie za lipiec i sierpień. Mniejsza ilość godzin nie może spowodować obniżenia miesięcznego wynagrodzenia. [powrót]

Zakładowy fundusz socjalny

"Wyjechałam na wakacje korzystając z dofinansowania z zakładowego funduszu socjalnego. Czy muszę zapłacić podatek od otrzymanej z funduszu kwoty?"

   Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, ale tylko dla dzieci i młodzieży do lat 18, są wolne od podatku dochodowego. Jeżeli dopłata pochodzi z zakładowego funduszu socjalnego zwolnieniu podlega cała kwota dopłaty, bez względu na jej wysokość. Ma Pani obowiązek zapłacić podatek od dopłaty. Taka sama dopłata na rzecz dzieci nie podlega opodatkowaniu. [powrót]

Odpowiedzialność za czynsz osób mieszkających wspólnie z najemcą

"Piszę do Was w imieniu kolegi. Ma on matkę, która od roku nie płaciła czynszu za mieszkanie. W mieszkaniu zamieszkują cztery osoby - matka, ojczym, kolega i jego brat. Wszyscy oprócz matki pracują. Wszystkie pozostałe rachunki były płacone normalnie. Brat kolegi przypadkiem odebrał pismo od komornika z informacją, że w poniedziałek wejdzie on do mieszkania w celu egzekucji długu. W piśmie tym komornik kazał podać numery kont wszystkich osób zamieszkujących lokal. Czy w takiej sytuacji syn też może być obciążany długami matki? Mieszkanie jest gminne, nie własnościowe, zapisane na matkę - czyli dług ma matka. Kolega się trochę boi, bo od jakiegoś czasu planuje wyprowadzić się z domu, w związku z czym kupował różne sprzęty (TV, DVD itd.) - czy komornik może zająć jego konto oraz dysponować dobrami należącymi do niego (na większość przedmiotów posiada on dowody zakupu)?? "

   Zgodnie z art. 688 ze zn. 1 kc za zapłatę czynszu i innych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą osoby, które stale z nim zamieszkują a są pełnoletnie. Odpowiedzialność ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. Na wniesionych do lokalu ruchomościach członków rodziny najemcy razem z nim mieszkających przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu (art. 686 kc). Odpowiadając na Pana pytanie: tak, komornik będzie mógł prowadzić egzekucję z majątku Pana kolegi, jego brata i ojczyma. Dotyczy to także przedmiotów, które znajdują się w mieszkaniu matki i to nawet wówczas, gdy Pana kolega udowodni, że kupił je za swoje pieniądze. [powrót]

Umowa najmu na czas oznaczony

"Mój pracodawca zawarł ze mną najmu mieszkania pracowniczego na "czas trwania stosunku pracy". Czy taka umowa jest umową zawartą na czas oznaczony czy nie oznaczony? Czy pracodawca po rozwiązaniu stosunku pracy będzie musiał wypowiedzieć umowę najmu?"

    Przepisy prawa nie definiują w sposób jasny terminu "oznaczony czas". Najczęściej czas trwania umowy oznacza się podając datę, z której nadejściem umowa przestaje obowiązywać. Może się jednak zdażyć, że strony zawrą umowę np. do końca życia najemcy lub tak jak w Pana przypadku "na czas trwania stosunku pracy". Większość prawników (a także Sąd Najwyższy) skłania się do przyjęcia takiej umowy za umowę zawartą na czas oznaczony, jest to jednak pogląd dyskusyjny. Trzeba mieć też na względzie art. 661 kc, zgodnie z którym najem zawarty na czas dłuższy niż dziesięć lat, po upływie tego terminu uważa się za zawarty na czas nieokreślony.
   Przyjmując za prawidłowy pogląd większości, trzeba stwierdzić, że umowa na czas trwania stosunku pracy jest umową zawartą na czas oznaczony. Po ustaniu stosunku pracy umowa najmu przestaje obowiązywać dlatego pracodawca nie musi jej wypowiadać. Gdyby jednak najem trwał więcej niż 10 lat, to moim zdaniem należy uznać go za zawarty na czas nieokreślony. Pracodawca powinien rozwiązać ten stosunek osobno od stosunku pracy. [powrót]

Zabezpieczenie alimentów

"Sąd zasądził ode mnie alimenty w kwocie 500 złotych miesięcznie na rzecz córki. Alimenty opłacam regularnie, nie mam żadnych zaległości mimo to córka ostatnio złożyła wniosek egzekucyjny do komornika. Teraz komornik ściąga alimenty z mojej pensji i nie chce umorzyć postępowania chociaż pokazywałem mu dowody wpłaty alimentów. Jest mi wstyd przed współpracownikami a ponadto komornik potrąca dodatkowo koszty egzekucji w wysokości 15% każdej wpłaty. Co mam zrobić w tej sytuacji?"

    Komornik ma obowiązek prowadzić postępowanie egzekucyjne jeżeli został złożony odpowiedni wniosek przez wierzyciela, postąpił więc słusznie odmawiając umorzenia postępowania. Jednakże może Pan złożyć do depozytu sądowego alimenty za okres sześciu miesięcy z umocowaniem komornika do podejmowania z tej sumy. Będzie Pan mógł wtedy domagać się od komornika, by umorzył postępowanie. Jeśli nie zapłaci Pan alimentów w przyszłości, komornik podejmie z depozytu sądowego brakującą kwotę i równocześnie będzie miał obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne z urzędu. [powrót]

Waloryzacja kaucji mieszkaniowej z przed 12 listopada 1994 roku

"W dniu 14 grudnia 1991 roku zawarłam umowę najmu mieszkania z P. w miejscowości Ż. Wpłaciłam kaucję w wysokości 1.680.000 złotych co stanowiło 14 krotność czynszu za mieszkanie. Niedawno kupiłam inne mieszkanie, dlatego rozwiązałam umowę najmu. Otrzymałam zwrot kaucji w wysokości nominalnej 168 zł. Odwoływałam się od tej decyzji do Prezydenta Miasta w Ż. ale bez skutku. Odmowę waloryzacji uzasadniono treścią art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Czy decyzja Prezydenta była słuszna a jeżeli nie, czy mogę zrobić coś w tej sprawie."

    Zgodnie z art. 3581 § 1 kc spełnienie świadczenia pieniężnego następuje przez zapłatę sumy nominalnej. Jednakże w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość świadczenia (art. 3581 § 3 kc). Brzmienie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów nie wyklucza waloryzacji świadczenia. Stanowisko takie zajął także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 roku sygn. III CZP 58/02. Może Pani zatem wystąpić do Sądu o waloryzację kaucji. W wyroku Sąd określi wysokość kaucji, która powinna zostać Pani wypłacona. Problemem może być okoliczność, że przyjęła Pani kwotę 168 zł, gdyż stanowi ona podstawę do twierdzenia, że zobowiązanie zostało spełnione, wygasło i nie podlega waloryzacji. Może się Pani bronić tym, że od początku nie godziła się Pani z wypłatą sumy nominalnej i wnosiła Pani odwołanie. [powrót]

Opłata za wpis do księgi wieczystej

"Spadek po mojej mamie nabyłam ja i trójka moich dzieci (wszystkie są małoletnie) po 1/4 części na podstawie postanowienia sądu. Moja mama była właścicielką nieruchomości i dlatego z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Z. dostałam wezwanie do złożenia wniosku o wpis własności pod rygorem nałożenia grzywny. Ile będę musiała zapłacić za dokonanie wpisu i jakie dokumenty powinnam dołączyć do wniosku o wpis?"

    Sprawę opłaty za wpis do księgi wieczystej prawa własności na podstawie dziedziczenia reguluje art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398). Przepis jest jednak na tyle niejasny, że jest interpretowany na dwa sposoby, w rezultacie sądy pobierają opłaty wg dwóch różnych zasad: ilu spadkobierców tyle opłat po 150 złotych (niezależnie od liczby ksiąg, w których wpis ma nastąpić) albo ile ksiąg wieczystych tyle opłat po 150 złotych (niezależnie od liczby spadkobierców, których prawo własności ma być ujawnione). W okręgu nowosądeckim np. w Sądzie Rejonowym w Zakopanem pobiera się opłaty wg pierwszej zasady a w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu wg drugiej zasady. Musi Pani zasięgnąć informacji w sądzie w którym złożyć ma Pani wniosek, która z tych praktyk jest w tym sądzie stosowana.
   Jeżeli nie stać Pani na uiszczenie opłaty, może Pani złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.Wniosek taki musi być wniesiony przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej.
   Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu (jest dostępny na stronie internetowej Kancelarii w dziale Download). Do wniosku należy dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ze wzmianką o prawomocności. [powrót]

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

"Przepracowałem w tygodniu 6 godzin nadliczbowych. Na moją prośbę pracodawca udzielił mi za to czas wolny od pracy, również 6 godzin. Jednocześnie oświadczył, że skoro biorę czas wolny, to nie należy mi się wynagrodzenie za te nadgodziny. Czy pracodawca ma rację?"

    Pracodawca źle Pana poinformował. Jeśli pracownik otrzyma czas wolny w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, traci jedynie prawo do dodatku za pracę w nadgodzinach (art. 1512 § 3 kp). Rekompensata w postaci czasu wolnego jest udzielana w zamian za dodatek za pracę nadliczbową. Takie rozwiązanie jest logiczne, gdyż pracownik w czasie godzin nadliczbowych wykonał określoną pracę i dlatego za to należy mu się wynagrodzenie. [powrót]

Ochrona wynagrodzenia pracownika a alimenty

"Z mojej wypłaty potrącają mi ponad połowę za alimenty. Czy istnieje sposób żeby pobierali mi mniej? Chciałbym prosić aby Pan mi napisał więcej na ten temat. Jak to wygląda od strony prawnej i czy nie da się jakoś z tego wybrnąć?"

    Zgodnie z art. 87 kp z wynagrodzenia za pracę można potrącać na należności alimentacyjne kwoty do wysokości 3/5 wynagrodzenia. Nie ma zastosowania przepis gwarantujący wypłatę minimalnego wynagrodzenia, tak jak w przypadku innych należności. Nie widzę możliwości ograniczenia egzekucji prowadzonej z Pana wynagrodzenia.
   Może Pan zwrócić się do sądu o obniżenie alimentów jeśli nie jest Pan w stanie płacić ich w takiej jak dotychczas wysokości. [powrót]

Zakaz fotografowania akt sądowych

"Pracodawca wytoczył przeciwko mnie powództwo. Poszedłem do sądu, żeby przejrzeć akta i zrobić sobie notatki. Na miejscu wpadłem na pomysł, żeby zamiast notatek zrobić zdjęcia aparatem cyfrowym. Kiedy tylko jednak wyciągnąłem aparat, pracownik sekretariatu poinformował mnie, że nie mogę zrobić zdjęć. Czy to prawda?"

    Fotografowanie akt sądowych czy też skanowanie akt należy uznać za formę udostępniania akt w rozumieniu art. 9 kpc i 156 kpk. Strony postępowania sądowego mają prawo przeglądać akta a także sporządzać notatki. Mogą również zażądać przesłania kserokopii akt lub ich odpisów (z tym, że za opłatą odpowiednio 1 zł i 6 zł za każdą stronę). Strona postępowania może następnie udostępić innym osobom tak sporządzone kserokopie lub poświadczone za zgodność przez sąd odpisy. Nie ma więc podstaw by zabraniać robienia zdjęć czy skanowania akt powołując się na "tajemnicę" czy "niejawność akt". Skoro bowiem strona ma możliwość uzyskania kserokopii sporządzonej przez pracowników sekretariatu to może również samodzielnie taką kserokopię sporządzić. W takim przypadku sąd nie powinien pobierać opłaty o kórej mowa w ustawie o kosztach sądowych z dnia 28 lipca 2005 roku Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 - art. 78, gdyż sąd nie ponosi kosztów sporządzenia kopii.
   Takie stanowisko zajęło również Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie skierowanym do Prezesów Sądów Okręgowych z dnia 11 maja 2001 roku. Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (do Prezesa Sądu) wpłynęło pod sygnaturą A.0100/64/01. [powrót]

Zbieg egzekucji świadczeń alimentacyjnych i niealimentacyjnych

"Komornik egzekwuje z mojego wynagrodzenia za pracę alimenty na rzecz mojej córki oraz na rzecz banku kwotę pożyczki. Po potrąceniu alimentów nie zostaje mi nawet kwota minimalnego wynagrodzenia. Czy w takim przypadku komornik może jeszcze pobierać jakieś kwoty na poczet banku (do 3/5 wynagrodzenia)?"

    Zgodnie z art. 84 § 7 kp potracenia na zaspokojenie świadczeń niealimentacyjnych nie mogą przekraczać połowy wynagrodzenia, z tym że łącznie z potrąceniami na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - trzech piątych wynagrodzenia.
   Jeśli zachodzi konieczność dokonywania potrąceń zarówno na poczet świadczeń alimentacyjnych jak i niealimentacyjnych, najpierw należy dokonać potrąceń na świadczenia alimentacyjne, tak by pracownikowi zostało przynajmniej 2/5 wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie po tym potrąceniu nie jest wyższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia to dalszych potrąceń (na świadczenia niealimentacyjne) nie można dokonywać a to z uwagi na treść art. 871 kp. Jeżeli jest wyższa, potrąceń dokonuje się w granicach różnicy między kwotą pozostałą po potrąceniu a minimalnym wynagrodzeniem, bacząc by potrącana kwota nie była wyższa od połowy wynagrodzenia a w połączeniu z potrąceniami na świadczenia alimentacyjne od 3/5 wynagrodzenia.
   Odpowiadając na Pana pytanie: nie można dokonywać dalszych potrąceń na poczet banku. [powrót]

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

"Zawarliśmy z mężem umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. W umowie nie został określony termin zawarcia właściwej umowy. Przy zawieraniu umowy uiściliśmy zadatek, przy czym w umowie nie zawarliśmu postanowienia o obowiązku zwrotu zadatku w podwójnej wysokości w razie zerwania umowy prze sprzedającego. Umowa nie została zawarta w formie aktu notarialnego. Jakie są konsekwencje zerwania umowy przez sprzedającego?"

    Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W przypadku sprzedaży nieruchomości jest to wskazanie ceny oraz przedmiotu umowy czyli dokładnie której nieruchomości dotyczy umowa. Strony powinny określić termin zawarcia umowy przyrzeczonej, jeśli tego nie uczynią każda ze stron może wyznaczyć odpowiedni termin. Jeżeli w ciągu roku żadna strona nie wyznaczy terminu, nie można żądać już wtedy zawarcia umowy przyrzeczonej (art. 389 kc).
   Jeżeli jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej (zrywa umowę), druga strona ma do wyboru albo domagać się naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej albo dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej (także przed sądem). Ta ostatnia możliwość istnieje tylko wtedy, kiedy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej a w szczególności co do formy tej umowy (art. 390 kc). Skoro zawarta przez Państwa umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nie miała formy aktu notarialnego, mogą Państwo domagać się tylko naprawienia szkody.
   Zadatek dany przy umowie ma takie znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy i otrzymany zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dała może żądać jego zwrotu w podwójnej wysokości. Odmiennie może być tylko wtedy gdy w umowie strony uczyniły odmienne zastrzeżenie albo istnieje w danej społeczności odmienny zwyczaj (art. 394 § 1 kc).
   Mogą więc Państwo dochodzić zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, nawet jeżeli w umowie nie było wyraźnie o tym mowy. Strona przeciwna może bronić się twierdzeniem, że istnieje odmienny zwyczaj, ale tą okoliczność będzie musiała udowodnić. [powrót]

Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe

"Moja mama (wdowa) w 2000 roku przepisała notarialnie cały majątek mojej siostrze (pole, dom). W 2003 roku wzięła kredyt na meble, które dała mojej siostrze. Nie zdążyła spłacić kredytu, bo w 2004 roku zmarła. Siostra nie spłaciła kredytu i teraz bank wystąpił sądownie o spłatę tego kredytu. Siostra podała mnie i mojego brata abyśmy też spłacali ten kredyt. Wczoraj odbyła się sprawa sądowa i sąd orzekł, że ja i mój brat jesteśmy spadkobiercami po 1/3 części. Proszę mi odpowiedzieć czy ja i mój brat jesteśmy spadkobiercami tylko długu naszej mamy?"

    Spadkobiercy od momentu przyjęcia spadku odpowiadają za długi spadkodawcy bez ograniczeń całym swoim majątkiem, chyba że spadek odrzucą albo złożą oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (w przypadku spadkobiercy nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych albo co do którego istniały podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia obowiązują inne zasady, ale z Pani informacji nie wynika, by taka sytuacja miała miejsce). Oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu i formie przyjęcia należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania - w przypadku dziedziczenia ustawowego - o śmierci spadkodawcy (art. 1012 i 1015 kc). Brak stosownego oświadczenia w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem prostym spadku.
   Państwo nie złożyli oświadczeń o odrzuceniu lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Sąd stwierdził już, że Pani i brat są spadkobiercami matki po 1/3 części. W takich częściach są Państwo odpowiedzialni za długi matki. Jeżeli matka w chwili śmierci nie posiadała majątku to oznacza, że rzeczywiście "odziedziczyli" Państwo tylko długi. [powrót]

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony

"Miałam umowę o pracę na czas określony z dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia, po roku pracy dostałam aneks do umowy w którym zawarta jest tylko zmiana pensji i czas pracy na nieokreślony. Jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje."

    Długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy, nawet jeżeli pracownik pracował na podstawie kilku umów na czas określony a między nimi występowały przerwy (uchwała 7 sędziów SN z dnia 15 stycznia 2003 roku sygn. III PZP 20/02)
   Okres wypowiedzenia w Pani przypadku wynosi 1 miesiąc. [powrót]

Skarga na przewlekłość postępowania

"Wytoczyłem sprawę przed sądem. Niestety upłynął już ponad rok a nawet nie odbyła się pierwsza rozprawa. Pisałem do sądu prośby o przyspieszenie sprawy, ale nic to nie dało. Nie wiem co mogę jeszcze zrobić."

    Proszę rozważyć złożenie skargi o stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiło naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. W uzasadnieniu skargi powinien Pan wskazać okoliczności, które pozwalają na przyjęcie, że sąd który sprawę rozpoznawał dopuścił do przewlekłości postępowania. W skardze może Pan się domagać także zasądzenia kwoty do 10.000 złotych oraz wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia czynności w odpowiednim terminie.
   Skargę należy złożyć do sądu rozpoznającego sprawę. Skarga podlega opłacie stałej w wysokości 100 złotych. W sprawie skargi rozstrzygać będzie sąd przełożony chyba że skarga dotyczy opieszałości sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego, gdyż wówczas rozpoznaje ją ten ostatni sąd.
   Może Pan również domagać się od Skarbu Państwa naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości postępowania. Jeżeli nie złoży Pan skargi, sprawę o naprawienie szkody będzię Pan mógł wytoczyć po prawomocnym zakończeniu postępowania (w którym miała miejsce przewlekłość) co do istoty sprawy. [powrót]

Odprawa pośmiertna

"Mój tata zmarł kilka miesięcy temu. Był pracownikiem w firmie X. Czy jako spadkobiercy przysługuje mi odprawa pośmiertna i ekwiwalent za niewykorzystany przez ojca urlop wypoczykowy?"

    Odprawa pośmiertna o której mowie w art. 93 kp przysługuje tylko członkom rodziny zmarłego pracownika wymienionym w § 4 tego przepisu czyli małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom. Szczegółowe przesłanki, które muszą być spełnione w przypadku dzieci i rodziców pracownika są określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS z dnia 7 grudnia 1998 roku (art. 68 oraz art. 71). Jeżeli spełnia Pani te przesłanki ma Pani prawo do odprawy pośmiertnej niezależnie od tego czy jest Pani spadkobiercą czy też nie.
   Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. śmierć pracownika powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Prawo do ekwiwalentu jest prawem majątkowym i dlatego moim zdaniem podlega dziedziczeniu wg normalnych zasad. Zaznaczam jednak, że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 maja 1994 roku sygn. I PZP 23/94 wyraził pogląd, że w razie śmierci pracownika pracodawca powinien, stosując w drodze analogii przepis art. 93 kp, wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop osobom uprawnionym do otrzymania odprawy pośmiernej.
   Orzeczenie Sądu Najwyższego spotkało się jednak z krytyką większości prawników. Przeważa pogląd, że ekwiwalent należy wypłacić spadkobiercom zmarłego pracownika. Uważam, że pracodawca powinien Pani wypłacić ekwiwalent po przedstawieniu postanowienia spadkowego. [powrót]

Sądowy podział majątku

"Przed sądem o podział majątku występuję bez adwokata (nie mam pieniędzy). Do tej pory jakoś sobie radziłam ale z rozprawy na rozprawę tracę wiarę w swoje możliwości a przede wszystkim w obiektywizm i bezstronność sądu. Wnioskodawca, były mąż, ma adwokata i mam wrażenie, że ten często wykorzystuje swoją znajomość z sędziną. Adwokat już kilkakrotnie przedstawiał w sądzie dowody nie sporządzając kopii dla mnie. (...)
"  Sąd powiadomił mnie o odroczeniu rozprawy i wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 13 listopada 2007 roku pisząc "nadto sąd informuje iż w związku z pismem pełnom. wniosk. adw. X z dnia 17 września 2007 roku Sąd odwołuje rozprawę z dnia 9 października 2007r."
"  Czy mam prawo znać treść pisma jakie adwokat złożył w sądzie? Czy sąd miał obowiązek przysłać mi kopię tego pisma? Jesli tak to jak mam w tym przypadku postąpić? Nadmieniam, że to już kolejny raz kiedy sąd nie dostarcza mi kopii pisma złożonego przez adwokata. Poprzednio zadzwoniłam do sądu z prośbą o przesłanie. Teraz pani w kancelarii stwierdziła, że nie dostała polecenia od sędzi by mi przesłać kopię i jeśli chcę znać treść to muszę pojechać do sądu i zajrzeć w akta sprawy. Czy sąd nie naruszył fundamentalnej zasady równości stron (uczestników) postępowania? Czy sąd nie naruszył art. 128 k.p.c. ? "


    Z treści pytania wynika, iż pozostaje Pani w nie najlepszej sytuacji finansowej w związku proszę rozważyć możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. By uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych należy złożyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny oraz złożyć oświadczenie o stanie majątkowym na urzędowym formularzu Oświadzcenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania: plik .pdf, plik .rtf Przepis art. 128 kpc istotnie wskazuje, że do każdego pisma procesowego należy dołączyć jego odpis i odpis załączników dla stron procesu. Słusznie domagała się Pani od pełnomocnika byłego męża przestrzegania tego wymogu przy składaniu pism na rozprawie. Nie wszystkie jednak pisma w postępowaniu cywilnym doręcza się drugiej stronie, na przykład nie doręcza się pism, które nie nie mają znaczenia dla drugiej strony np. wniosek o odroczenie rozprawy z powodu choroby pełnomocnika. Ma Pani jednak oczywiście prawo znać ich treść i zapoznać się z nimi przeglądając akta lub składając wniosek o sporządzenie kserokopii lub odpisu (w tym przypadku jest przewidziana opłata sądowa). Nie będę odnosił się do "wykorzystywania znajomości z sędzią", gdyż mam w tej mierze zbyt mało danych. Jednak jeżeli uważa Pani, że sędzia który prowadzi sprawę nie jest obiektywny, może Pani złożyć wniosek o jego wyłączenie. Uważam jednak, że powinna Pani w tej sprawie zasięgnąć opinii prawnika. Konktat mailowy jest niewystarczający do udzielenia precyzyjnej odpowiedzi. [powrót]

Udziały spadkowe małżonka spadkodawcy i jego dzieci

"Wniosłam sprawę do sądu o spadek po zmarłej mamie, w którym wymieniłam wszystkich spatkbierców: ojca, brata, 2 siostry i mnie. Czy tata jako mąż zmarłej dziedziczy połowę spadku, czy jest on podzielony na nas pięcioro po jednakowej części? Bardzo proszę o odpowiedź! "

    Małżonek spadkodawcy oraz jego dzieci dziedziczą w częściach równych, jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza od czwartej części spadku.
   Pani ojciec otrzyma 4/16 spadku. Pozostała część tj. 12/16 zostanie podzielona pmiędzy Panią i rodzeństwo. Z powyższego wynika, że Pani i rodzeństwo otrzymacie po 3/16 części spadku.
   Proszę pamiętać, że do spadku po Pani mamie wchodzi tylko połowa majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską. Druga połowa przypada ojcu jako współwłaścicielowi. [powrót]

Obowiązek naprawienia szkody

"Mam problem dotyczący następującej kwestii - ok. 3 tygodni temu powierzyłam firmie zajmującej się serwisem technicznym telefonów komórkowych aparat, który został przywieziony z Anglii celem "wgrania" polskiego menu aby jego obsługa była dla mie wygodniejsza(aparat był w stanie technicznym pozwalającym na swobodne korzystanie i nie był w żaden sposób uszkodzony ani obciążony wadą). Niestety przez kolejne dni firma zwodziła mnie, mówiąc że są problemy z wgraniem menu i że nie wiadomo czy się uda. W efekcie jak sie okazało przy mojej osobistej wizycie nie tylko nie zostało mi wgranne polskie menu ale telefon został uszkodzony i nie nadaje się do użytku. W odpowiedzi na moją irytację i zdenerwowanie pracownik opisywanej firmy próbował jakoś naprawiać uszkodzony telefon a następnie przekazał mi informację iż została mechanicznie uszkodzona tzw. płyta główna. W innym serwisie dowiedziałam się że koszt wymiany lub naprawy tej części to wydatek ok 100-500 zł. Ponadto Pan, który zamiast naprawić skutecznie uszkodził aparat zasugerował, że jeżeli udostępnię mu dowód zakupu lub gwarancję to on przekaże telefon do producenta celem naprawy uszkodzonej części. Uważam, że nie ma on prawa korzystać z mojego uprawnienia czyli rachunku lub gwarancji bo nie poczuwam się do tego bym to ja była winna temu iż aparat uszkodzono w firmie która miała go usprawnić. Mniemam, iż naprawa aparatu powinna leżeć w gestii tej osoby która go uszkodziła. Prosze o poradę jak powinnam się zachować w tej sytuacji i czy złożenie pisemnego wezwania do zapłaty odszkodowania za uszkodzony telefon jest zasadne? Telefon jest wart ok 1.500 zł "

    Osoba, która wskutek nienależytego wykonania zobowiązania wyrządziła szkodę jest obowiązana do jej naprawy (art. 471 kc). Może to zrobić albo poprzez naprawę aparatu albo poprzez zapłatę kwoty stanowiącej jego równowartość. Wysłanie wezwania do zapłaty nie jest konieczne, może to Pani jednak zrobić, zwłaszcza jeżeli chce Pani załatwić sprawę polubownie. Sugerowałbym wezwanie za pośrednictwem radcy prawnego lub adwokata - skuteczność takiego wezwania jest o wiele większa. Jeżeli wezwanie nie odniesie zamierzonego efektu pozostanie Pani jedynie dochodzenie swoich praw przed sądem. Wpis od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. W razie wygranej otrzyma Pani zwrot wszystkich kosztów. [powrót]

Odpowiedzialność za długi małżonka.

"Chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób mogę zabezpieczyć dom w sytuacji kiedy mój mąż przegrywa pieniądze (ostatnio się dowiedziałam, że wziął pożyczkę na spłatę długów), czy wystarczy przepisać dom na dzieci (mają 4 i 7 lat). Dodam, że dom jest moją własnością (działkę, na której stoi dom zakupili mi rodzice jeszcze przed ślubem), ale rodzice budowali go kiedy byłam już mężatką. W jaki jeszcze sposób mogę się przed tym zabezpieczyć? Wiem, że sprawy rozwodowe trwają dość długo i chciałabym się do tego czasu coś z tym zrobić (mąż coraz częściej grywa i boję się że może zaciągnąć jeszcze większe długi). Proszę mi poradzić, gdzie powinnam się udać i jakie są możliwe rozwiązania. "

    Wierzyciele jednego z małżonków mogą domagać się zaspokojenia tylko z majątku osobistego tego małżonka a z majątku wspólnego tylko po spełnieniu określonych warunków, o których mówią przepisy kodeksu rodzinnego. Jeżeli otrzymała Pani nieruchomość przed zawarciem małżeństwa, to stanowi ona składnik Pani majątku osobistego i to wraz z domem. Nie musi się Pani obawiać, że wierzyciele Pani męża będą prowadzić egzekucję z tej nieruchomości, gdyż nie mają takiej możliwości. [powrót]

Darowizna a prawo do zachowku

"Mój ojczym oraz mama przekazali mi w 2002 r. umową darowizny mieszkanie, które kupili w czasie trwania małżeństwa. Darowizna ma chronić moją mamę przed roszczeniami spadkowymi dwójki dzieci ojczyma z pierwszego małżeństwa (słyszeliśmy od tzw. życzliwych, iż czekają oni na śmierć ojca aby upomnieć się o zachowek). Proszę o odpowiedż, czy jeśli w umowie darowizny brak zapisu o wyłączeniu jej z tzw. schedy spadkowej rodzina ojczyma mogłaby w razie nieszczęścia żądać od mamy lub ode mnie jakiejkolwiek spłaty. Rodzice prócz darowanego mieszkania nie mają żadnego majątku. Ja jestem jedynaczką. "

    Zgodnie z art.994 § 4 kc do zachowku nie wlicza się darowizn drobnych, zwyczajowo przyjętych ani darowizn dokonanych na rzecz osób nie będącymi spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku jeżeli były dokonane przed więcej niż dziesięcioma laty licząc od dnia otwarcia spadku. Wynika z tego,że darowizny dokonane na rzecz spadkobierców i uprawnionych do zachowku (jeżeli nie są darowiznami drobnymi) zawsze będą wliczane do substratu spadku, czyli będą uwzględniane przy obliczaniu zachowku.
    Spadkodawca może pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku tylko w drodze wydziedziczenia, z przyczyn o których mówi art. 1008 kc. W razie wydziedziczenia spadkobiercy do zachowku będą uprawnieni zstępni tego spadkobiercy i to nawet jeżeli spadkobierca przeżyłby spadkodawcę.
    Odpowiadając na Pani pytanie: nie ma możliwości pozbawienia prawa do zachowku przy dokonywaniu umowy darowizny na rzecz spadkobiercy. Jeżeli notariusz zawarłby w umowie darowizny zapis, jak to Pani określa, o wyłączeniu ze schedy spadkowej, to i tak postanowienie takie nie miałoby pożądanego efektu. [powrót]

Sposób płacenia alimentów

"  Sąd zasądził ode mnie alimenty na rzecz córki. Płaciłem alimenty mojej byłej żonie. Rok temu była żona założyła dla córki (niepełnoletniej) konto w banku i tam kazała wpłacać alimenty. Tak robiłem, jednak okazało się, że żona złożyła wniosek egzekucyjny do komornika twierdząc, że alimentów nie płacę. Przyniosłem do komornika dowody wpłaty na konto córki, ale tam powiedzieli, że to nie ma znaczenia, gdyż nie płaciłem żonie. Czy to prawda? Co mam teraz zrobić? "

    Zgodnie z wyrokiem ma Pan płacić alimenty do rąk byłej żony. Zapłata do rąk innej osoby nie jest uznawana za wykonanie wyroku. Innymi słowy może Pan przekazywać pieniądze córce w dowolnej wysokości, ale alimenty musi Pan płacić byłej żonie. Żeby było inaczej musiałby Pan wykazać, że to była żona wskazała Panu numer rachunku, na który Pan przez ostatni rok wpłacał alimenty. Jeżeli polecenie ze strony żony miało ustną formę, będzie Panu bardzo trudno to zrobić. Jednym ze sposobów może być wykazanie, że była żona podejmowała sama pieniądze z konta córki.
    Może Pan wystąpić przeciwko byłej żonie z powództwem przeciwegzekucyjnym domagając się ograniczenia egzekucji. Od tej chwili natomiast proszę przekazywać pieniądze bezpośrednio byłej żonie. [powrót]

Praca w godzinach nadliczbowych

"Bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi odnośnie godzin nadliczbowych w zakladzie pracy w którym czas wykonywanej pracy to 8 godzin. Czy pracodawca ma prawo zmusić mnie do pracy codziennie od poniedziałku do piątku, przez okres ok. 2 tygodniu, po 5 godzin nadliczbowych. Nadmieniam, że jest to czas szczególny ponieważ firma jest w trakcie przeprowadzki. "

    Pracownik jest obowiązany na polecenie pracodawcy wykonywać pracę ponad obowiązujący pracownika czas pracy, jeżeli jest to konieczne ze względu na szególne potrzeby pracodawcy (art. 151 § 1 pk 2 kp). Pracodawca który zleca pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych powinien dbać o to, by pracownik mógł korzystać z nieprzerwanego 11 godzinnego odpoczynku każdej doby oraz raz 35 godzinnego odpoczynku raz w tygodniu. Czas pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć 150 godzin w ciągu roku. Czas pracy pracownika łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 131 § 1 kp).
    Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi wynagrodzenie oraz dodatek w wysokości 50% albo 100% wynagrodzenia w zależności w jakim czasie praca była wykonywana. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymierze czasu wolnego od pracy. Pracodawca może udzielić czasu wolnego także bez wniosku pracownika ale w wymierze o połowę wyższym od niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (to ostatnie rozwiązanie nie może powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika). Jeżeli pracownik uzyska czas wolny, nie przysługuje mu dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
    Pani pytanie nie pozwala sformułować jednoznacznej odpowiedzi, gdyż nie podała Pani jaki okres rozliczeniowy obowiązuje u Pani pracodawcy ani też, czy w tym roku wykonywała już Pani pracę w godzinach nadliczbowych. Wskazane ograniczenia i dodatkowe wynagrodzenie nie obowiązują w każdym przypadku np. w stosunku do pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy. Zasadą jest, że pracownik ma obowiązek wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych jeżeli otrzyma takie polecenie pracodawcy. [powrót]

Kara nagany dla pracownika

"Jestem magazynierem w firmie zajmującej się dystrybucją części do naczep. Od 17 marca do 1 kwietnia tego roku miała miejsce przeprowadzka magazynu. Pracodawca kazał mi pracować codziennie od poniedziałku do piątku po 14 godzin. Powiedział ze należy mi się przerwa (płatna)30 min po przepracowanych 4 godzinach pracy i po 8 godzinach przerwa na obiad. Jednak zabronił mi napić się herbaty czy kawy chociaż temperatura w jakiej pracowałem wynosiła 6-11 stopni Celsjusza. Jednak ja z kolegami sprzeciwiłem się i wbrew zakazom napiłem się herbaty. A następnego dnia dowiedzieliśmy się, że pracodawca zabrał nam 1 godzinę nadliczbową więc postanowiliśmy odebrać tą 1 godzinę robiąc przerwę po 8 przepracowanych godzinach. I w tym momencie wszedł Prezes Zarządu i grożąc nam sądem zagonił do pracy. A wczoraj tj. 16 kwietnia 2008 roku otrzymałem od Pana Prezesa Zarządu karę nagany z załączeniem do akt osobowy niewykonywaniem przeze mnie podstawowych obowiązków pracowniczych tj. niestosowanie się do poleceń służbowych związanych z czasem pracy i przysługującymi przerwami. Powyższe miało miejsce 17 i 18 marca 2008 roku.
   Czy mogę się odwoływać od takiej decyzji i co powinienem napisać w odwołaniu? "


    Za naruszenie obowiązków pracowniczych pracodawca może zastosować wobec pracownika m.in. karę nagany. Kara może zostać zastosowana nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia powzięcia przec pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i nie później niż 3 miesiące od daty naruszenia tego obowiązku. Przed wymierzeniem kary pracodawca ma obowiązek wysłuchać pracownika. Pracodawca zawiadamia o wymierzonej karze pracownika, wskazując rodzaj naruszonych obowiązków i poucza o prawie do zgłoszenia sprzeciwu i terminie do jego wniesienia.
    Pracownik może w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. W sprzeciwie pracownik może powołać się na naruszenie przepisów prawa, wskazując np. że ukaranie nastąpiło bez wysłuchania pracownika, po upływie terminów do ukarania albo że przyczyny ukarania są nieprawdziwe.
    Pracodawca ma 14 dni na rozpatrzenie sprzeciwu. Jeśli w tym terminie sprzeciwu nie odrzuci jest to równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. W razie odrzucenia sprzeciwu pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu o uchylenie sprzeciwu - w terminie 14 dni od jego odrzucenia. [powrót]

Umowa najmu a koszty remontu

"Wynajmowaliśmy mieszkanie przez rok. Była podpisana umowa najmu lecz nie byliśmy tam zameldowani i wynajmujący też nie odprowadzał podatku za nas. Po wyprowadzce wynajmujący żąda zwrotu pieniędzy za remont mieszkania (malowanie ścian, wymiana kasetonów, czyszczenie chemiczne kanapy) dlatego, że były palone papierosy w mieszkaniu. W umowie nie było żadnej wzmianki na temat palenia tytoniu. Właściciel wiedział o tym, że palimy i nic nie powiedział. W przypadku nie zapłacenia kosztów czy wynajmujący może sprawę złożyć do Sądu? Nie ma przy tym żadnych świadków, oraz na umowie nie ma żadnej pieczęci urzędowej. "

    Jednym z obowiązków najemcy jest zwrócenie przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania (art. 675 § 1 kc).
    Właściciel mieszkania może skierować przeciwko Państwu pozew o zapłatę odszkodowania. W takim wypadku mogą Państwo bronić się wykazując, że remont mieszkania był potrzebny ze względu na normalne zużycie rzeczy. Nie znając dokładnych rozmiarów zabrudzenia ścian, sufitów czy kanapy trudno jest mi ocenić, czy w Państwa sytuacji taka obrona będzie skuteczna.
   Zameldowanie, opłacanie podatków czy brak na umowie "pieczęci urzędowej" nie ma znaczenia dla odpowiedzialności za szkody. [powrót]

Ochrona majątku w spółce cywilnej

"  Mój mąż zawarł umowę spółki cywilnej z kolegą. Chcielibyśmy zabezpieczyć majątek własny. Słyszałam, że można to zrobić przez rozdzielność majątkową. Jak mogę to zrobić i na czym to polega. "

    Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, co oznacza, że przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich, stanowią współwłasność małżonków. Od tej zasady istnieją określone wyjątki, o których nie będę tutaj wspominał.
   Małżonkowie mogą jednak zdecydować, że ograniczą wspólność majątkową albo ustanowią rozdzielność majątkową. Umowę należy zawrzeć przed notariuszem. Małżonek, który będzie się powoływał na zawarcie takiej umowy, będzie musiał wykazać, że osoba trzecia wiedziała o zawarciu i rodzaju umowy.
    Pani mąż przy zawieraniu umów z klientami spółki powinien informować ich o istnieniu małżeńskiej umowy majątkowej a dla pewności wręczać im kopię tej umowy. [powrót]

Spór o granicę

"  Moja sytuacja dotyczy sporu z sąsiadem o umiejscowienie naszych działek. Sąsiad domaga się ode mnie przesunięcia ogrodzenia o 3 metry w kierunku mojej posesji. Okazuje się, że pomiary geodezyjne robione kiedyś przez gminę w tej okolicy były mało precyzyjne aczkolwiek odnośnie mojej działki zgadzają się one z pomiarami geodety, którego zatrudniłem jeszcze przed odbiorem budynku aby wyjaśnić tą sprawę. Dziś budynek jest odebrany a sąsiad zatrudnił swojego geodetę, który uważa że pomiar był źle zrobiony. Wczoraj dostałem pismo od radcy prawnego sąsiada w którym zapowiedział, że jeśli nie zastosuje się do warunków sąsiada w określonym terminie to skierują sprawę do sądu. Nie wiem co powinienem w takiej sytuacji zrobić, jaka jest szansa że mogę przegrać sprawę w sądzie i kto zostanie obarczony jej kosztami? "

    Właściciel nieruchomości może żądać od osób, które posiadają jego nieruchomość, by nieruchomość ta została mu wydana (art. 222 kc).
   Jeśli jest Pan pewien, że nie zajmuje Pan nawet częściowo działki sąsiada może Pan oczekiwać na dalsze kroki sąsiada. Prawdopodobnie złoży przeciwko Panu pozew o wydanie nieruchomości. Jeśli nie dojdą Panowie do porozumienia, sąd wyznaczy biegłego geodetę, który dokona ponownego pomiaru nieruchomości. Wynik sprawy zależeć będzie w zasadzie od opinii biegłego geodety.
    Koszty postępowania poniesie osoba, która przegra sprawę. [powrót]

Sprzedaż przez Allegro

Wystawiłam na allegro używane buty - były to buty mojej koleżanki, która prosiła mnie o przysługę. W dniu 19 września licytację wygrała pewna osoba. Podałam jej nr konta, na które powinna wpłacić pieniądze. W tym momencie moja koleżanka się rozmyśliła i zdecydowała, że butów nie sprzeda. Natychmiast poinformowałam kupującego, że buty niestety nie zostaną wysłane oraz że ma nie wpłacać pieniędzy. Ta pani napisała że pieniądze wysłała i mam jej natychmiast wysłać buty ponieważ sprawę skieruje do allegro a później do sądu i będę płaciła za sprawę 2000 złotych. W dniu 29 września odesłałam jej pieniądze na buty. Ta pani jednak nie zrezygnowała i nadal żądała wysłania butów i groziła skierowaniem sprawy do sądu. Czy mam jakieś prawa jeżeli chodzi o buty i co powinnam odpisać tej pani."

    Podstawową zasadą jaką należy się kierować przy zawieraniu umów jest zasada, że umów należy dotrzymywać. Wystawiając przedmiot na aukcji elektronicznej zawarła Pani umowę z osobą, ktora aukcję wygrała. Nie ma znaczenia, że buty nie byly Pani własnoscia - jest to sprawa wyłacznie między Panią a Pani koleżanką. Ma Pani obowiazek dotrzymać umowy i buty sprzedać. Jeżeli Pani tego nie zrobi wówczas Pani kontrahent będzie mógł skierować sprawę do sądu. W wyroku sąd zobowiaże Panią do wykonania umowy i nakaże zwrot kosztów postępowania sądowego, ktorych wysokość jest zależna od wartości butow (na pewno nie będzie to jednak kwota 2000 złotych, chyba że były to naprawdę wyjątkowo drogie buty).

   Prosze jak najszybciej dojść do porozumienia z kontrahentem z allegro; może Pani zaproponowac jakieś odszkodowanie za rezygnację z umowy a przede wszystkim przeprosić. Powinna Pani porozmawiać z koleżanką, gdyż cały spór powstał z jej winy. Być może da się przykonać by jednak buty sprzedała. Może Pani ewentualnie liczyć na to, że kupujący zrezygnuje ze swoich praw i nie wystąpi do sądu. [powrót]

Prawo współwłaścicieli nieruchomości do zbycia swoich udziałów lub ich obciążania

"Właścicielem nieruchomości są 3 osoby. Dwóch braci i ich matka po 1/3 każde z nich. Czy jeden z braci ma prawo złożyć w niosek o umieszczeniu w zbiorze dokumentów albo księdze wieczystej informacji o zakazie zbywania oraz brania kredytu hipotecznego pod daną nieruchomość. Osoba ta obawia się że matka z drugim bratem chcą coś takiego zrobić bez jego zgody i za jego plecami, a mają w tym momencie większe możliwości ponieważ wspólnie są właścicielami 2/3 nieruchomości. Jak taki wniosek należy złożyć? Urzędnik w sądzie nie chciał zrobić odpisu ze zbioru dokumentów bez pisemnej zgody matki. Czy rzeczywiście zgoda jej jest potrzebna?"

   Zgoda wszystkich współwłaścicieli jest potrzebna by sprzedać lub obciążyć hipoteką całą nieruchomość. Jednak każdy z współwłaścicieli może sprzedać lub obciążyć swój udział w nieruchomości bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Uprawnienia tego nie można współwłaściciela pozbawić.

   Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny. Każdy ma prawo przeglądania ksiąg wieczystych - dotyczy to również sporządzania notatek, odpisów a także fotografowania ksiąg. Dokumenty w księgach wieczystych można przeglądać bo wykazaniu interesu prawnego. Współwłaściciel nieruchomości z pewnością ma prawo przeglądać dokumenty dotyczące jego nieruchomości. Zgoda pozostałych współwłaścicieli nie jest do tego potrzebna. [powrót]

Odpowiedzialność za czynsz

"Rodzice mają zadłużenie w spółdzielni mieszkaniowej na kwotę ok. 7000zł. Do tej pory byłam tam zameldowana, ale tam nie mieszkałam. W mieszkaniu mieszkają rodzice i dwie pracujące siostry oraz dziadek, który ma rentę. Ja pracuję na umowę o pracę i oprócz tego prowadzę działalność i zatrudniam jednego pracownika. Komornik, który zajmuje się egzekucją długu zajął moje firmowe konto. Dług w całości muszę spłacić tylko ja. Czy komornik ma prawo w ten sposób postąpić i czy ma prawo ściągać zadłużenie z jednej osoby mimo, że inni członkowie rodziny, którzy mieszkają w tym mieszkaniu też pracują."

   Zgodnie z art. 6881 § 1 kc za zapłatę czynszu i innych opłat solidarnie z najemcą odpowiadają wszystkie osoby pełnomoletnie stale tam zamieszkujące.

   Jeśli Pani nie mieszka w lokalu mamy nie ponosi Pani odpowiedzialności za zapłatę czynszu. Z treści Pani pytania wynika jednak, że jest już prowadzone przeciwko Pani postępowanie egzekucyjne. Postępowanie sądowe, w którym mogła się Pani bronić przez odpowiedzialnością za zapłatę czynszu zostało zakończone. Wyrok sądu jest już prawomocny i na podstawie tego wyroku komornik ma obowiązek prowadzenia postępowania egzekucyjnego zgodnie z życzeniami wierzyciela tj. spółdzielni mieszkaniowej.

   Nie znam treści wyroku ale zakładam, że sąd zasądził na rzecz spółdzielni mieszkaniowej czynsz od Pani i osób zajmujących mieszkanie solidarnie, co znaczy że każda z tych osób ma jednakowy obowiązek zapłacić tą kwotę. Jeśli tylko Pani zapłaci zasądzoną kwotę będzie mogła Pani domagać się zwrotu określonej części od pozostałych osób. Wielkość tej części zależy od istniejących między Panią a pozostałymi osobami stosunku prawnego. [powrót]

Podział majątku po rozwodzie

"Zamierzam złożyć pozew rozwodowy ale mam pewne wątpliwości. Mamy dwójkę dzieci, którymi po szkole zajmuje się tylko mąż ponieważ ja pracuje do wieczora, czy w takim wypadku jest w stanie udowodnić przed sądem że ja się dziećmi nie zajmuję? Czy majątek, który powstał w trakcie trwania małżenstwa może zostać przyznany tylko mężowi? Zarówno mieszkanie jak i dom zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa ale były finansowane z pieniędzy męża i teściów. Ja nie pracowałam i nie miałam żadnych dochodów. Ta sama sytuacja jeśli chodzi o samochód. Mąż miał spore środki pieniężne przed ślubem i właśnie z tych pieniędzy kupował mieszkanie. Niewielka część została wniesiona przez moich rodziców do wykończenia tego mieszkania (około 5000zł). Pieniądze na zakup domu mąż miał z własnej działalności, którą prowadził już wcześniej, część środków wyłożyli jego rodzice."

   Każdy z małżonków ma obowiązek, stosownie do swoich sił oraz możliwości majątkowych i zarobkowych, przyczyniać się do zaspokojania potrzeb rodziny. Obowiązek ten może być wypełniany nawet wyłącznie poprzez osobiste starania o wychowanie dzieci i pracę na wspólnym gospodarstwie domowym (art. 27 kro). Sama okoliczność, że Pani nie pracowała nie jest podstawą do stwierdzenia, że nie przyczyniła się Pani do powstania majątku małżeńskiego gdyż mogło być tak, że Pani mąż zarabiał na utrzymanie rodziny a Pani opiekowała się domem i dziećmi.

   W skład majątku małżeńskiego wchodzą wszystkie przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich, a w szególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego oraz majątku osobistego. Do majątku osobistego należą przedmioty wymienione w art. 33 kro i są to m.in. przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej, uzyskane w drodze darowizny, chyba że darczyńca postanowił inaczej oraz przemioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

   Gdyby rzeczywiście okazało się, że Pani mąż kupił mieszkanie za pieniądze, które posiadał przed zawarciem małżeństwo, to mieszkanie będzie stanowić jego własność. Przypuszczam jednak, że przy zawieraniu umowy Pani i mąż oświadczali przed notariuszem, że mieszkanie Państwo kupują ze środków wchodzących w skład majątku wspólnego. W takim wypadku to Pani mąż będzie musiał udowodnić, że było inaczej - a będzie to dość trudne zadanie.

   Podział majątku wspólnego przy okazji rozwodu może nastąpić tylko gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału. W razie sporu podział musi nastąpić w odrębnym postępowaniu. Każdy z małżonków może domagać się ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Orzekając o takim żądaniu sąd będzie brał pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy; w szczególności czy małżonkowie wykonywali swoje obowiązki względem rodziny (jak już wspominałem obowiązki te nie sprowadzają się wyłącznie do zarobkowania pieniędzy). Może się zdarzyć, że sąd przyzna większą część lub całość majątku wspólnego jednemu z małżonków.

   Jeśli konieczność opiekowania się przez meża dziećmi po ich powrocie ze szkoły jest spowodowana Pani obowiązkami zawodowymi, wynika z uzgodnionego z mężem podziału obowiązków to nie można Pani czynić zarzutu nie wywiązywania się ze swoich obowiązków w zakresie troski o dzieci. [powrót]

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe.

"Moi rodzice są małżeństwem od 40 lat , niestety ich pożycie nie układa sie idealnie i każdy z nich żyje sobie, na własną rękę, każdy ze swojej emerytury. Nie mają zasądzonej separacji ani rozwodu, mieszkają pod jednym dachem. Mój ojciec od pewnego czasu korzysta z pożyczek różnych banków nie informując o wysokości zaciągniętych kredytów nikogo, moja mama boi się, że mimo tego, że nie korzysta z tych pieniędzy, nie wyraża zgody na to aby mąż zaciągał kolejne kredyty to w przypadku jego śmierci zostanie obciążona ich spłatą. Czy jej obawy są słuszne, co można zrobić aby tego uniknąć?"

   Zgodnie z art. 41 § 2 kro w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 stycznia 2005 roku jeżeli jeden z małżonków zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika oraz niektórych składników majątku wspólnego tj. wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich, pokrewnych, własności przemysłowej i innych praw twórcy oraz z przedmiotów majątkowych przedsiębiorstwa jeśli wierzytelność powstała w związku z jego prowadzeniem.

   Jeśli Pani matka nie wyrażała zgody na zaciąganie pożyczek to wierzyciel będzie mógł jedynie domagać się zaspokojenie z emerytury męża oraz jego majątku osobistego.

   W razie śmierci Pani ojca, spadek po po nim (jeśli nie zostanie sporządzony testament) nabędzie Pani matka oraz dzieci ojca. Spadkobiercy odziedziczą majątek ojca np. nieruchomość ale będą też odpowiadać za wszystkie długi spadkodawcy i to całym swoim majątkiem. Może zaistnieć sytuacja, że długi spadkodawcy przewyższają wartość majątku. Spadkobierca może jednak odrzucić spadek, wówczas jest traktowany tak jak gdyby nie dożył otwarcia spadku (nie dziedziczy). Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć przed notariuszem lub sądem przed upływem 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z przyjęciem prostym spadku, chyba że spadkobierca jest m.in osobą nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnej lub też jeden ze spadkobierców złożył już oświadczenie o przyjęciu spadku ale z ograniczeniem odpowiedzialności (z dobrodziejstwem inwentarza). To ostatnie oznacza, że spadkobiercy będą ponosić odpowiedzialność za długi spadkowe całym swoim majątkiem ale tylko do wartości spadku.

   Jeżeli nie jest Pani pewna jakim majątkiem dysponuje ojciec oraz w jakiej wysokości zobowiązania zaciągnął, sugeruję złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w ciągu sześciu miesięcy od ewentualnej śmierci ojca. [powrót]

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe.

"Moi rodzice przepisali notarialnie umową darowizny mojemu synowi gospodarstwo rolne opowierzcni 1.19 ha. Rodzice zostawili sobie odrębną działkę o pow 0,13 ha zabudowaną dwoma domami, budynkami gospodarczymi, garażem, oborą i stodołą. Po śmierci mamy teraz okazało się, że dwa ostatnie budynki znajdują na działkach, które otrzymał mój syn ale nie zostały wpisane akcie notarialnym. W akcie notarialnym rodzice podali że w/w nieruchomość nie jest zabudowana i zalesiona.
   Czy mój syn jest właścicielem w/w budynków, gdyż w urzędzie skarbowym powiedziano mi, że właściciel ziemi, na której budynki stoją jest również właścicielem budynków. Jak można to wyprostować w akcie notarialnym, jesli jedna osoba już zmarła?"

   Zgodnie z art. 48 kc i 191 budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem stanowią część nieruchomości. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków lecz nie dotyczą one sytuacji Pana syna. Oznacza to, że syn jest właścicielem budynków, które stoją na należących do niego działkach. Nie można ,,poprawić" aktu notarialnego w ten sposób, żeby właścicielem budynków był ktoś inny niż właściciel gruntu, na którym budynki są wybudowane. Urząd skarbowy udzielił Panu właściwej informacji. [powrót]

Podzial spadku

"Mama miała sama połowę po rodzicach a drugą połowę jako wspólność małżeńską czyli 3/4 na nieruchomości 0.13 ha. Matka pozostawiła także ciągnik rolniczy, który zarejestrowany jest na nią jako jedynego właściciel ale kupiony podczas trwania małżeństwa. Do podziału zostały ponadto wierzęta domowe, maszyny rolnicze oraz inne artykuły domowe. Jak to wszystko podzielić skoro sąd dał każdemu z nas po jednej czwartej?"

   Każdy ze spadkobierców jest wspólwłaścicielem całego spadku z tym, że jego udział w każdej rzeczy wynosi 1/4. Spadkobiercy nie muszą dzielić się spadkiem i mogą wspólnie korzystać z przedmiotów, które wchodzą w jego skład.

   Jeżeli spadkobiercy chcą podzielić spadek mogą to zrobić w drodze umowy między sobą. Spadkobiercy sami decydują wtedy kto co otrzyma. Podział może polegać też na tym, że cały spadek otrzyma jeden ze współspadkobierców. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość umowa o podział spadku musi mieć formę aktu notarialnego. Działu spadku można dokonać także przed sądem np. jeżeli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia co do sposobu podziału. [powrót]

Egzekucja komornicza z renty.

"Czy komornik może zająć moją rentę socjalną? Mam rentę socjalną w wysokości 450 złotych a raty wszystkich kredytów, które zaciągnąłem wynoszą 900 złotych."

   Prowadzenie egzekucji z renty jest możliwe. Komornik może domagać się potrącenia z renty na poczet spłaty kredytów do 25 % wysokości renty (art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej z 27 czerwca 2003 roku). Z Pana renty może być potrącana kwota 112,50 złotych.

   Po potrąceniu należności na spłatę kredytów nie może Pan otrzymać renty mniejszej niż 50% najniższej renty . Wysokość najniższej renty jest określona w Komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. 08.21.211) - obecnie wynosi 636,29 złotych.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 17 października 2008 roku. [powrót]

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

"Czy pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, jeśli święto przypada w sobotę? Taka sytuacja będzie miała miejsce już niedługo tj. 1 listopada 2008 roku. Co byłoby gdyby w jednym tygodniu wypadły dwa święta?"

   Zgodnie z art. 130 § 2 kp każde święto, które przypada w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że jeśli święto przypadnie w sobotę a dzień ten jest dla pracownika dniem wolnym od pracy, to pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Gdyby pracownik w sobotę miał obowiązek pracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy to ten dzień będzie miał wolny (to będzie już ten dodatkowy dzień wolny). Podobna sytuacja będzie jeśli święto wypadnie w dni od poniedziałku do piątku.

   W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 30 listopada 2006 roku obowiązywała zasada, że jeżeli w jednym tygodniu wypadały dwa święta w dni inne niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje z tytułu tylko jednego z tych świąt. Obecnie przepis ten nie obowiązuje co oznacza, że w takiej sytuacji wymiar czasu pracy zostanie obniżony o 16 godzin.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 17 października 2008 roku [powrót]

Stronniczość sędziów

"Mam bardzo wielki problem z sędziami w moim mieście. Są znajomymi mojego byłego męża. W sprawie o podział majątku są nieobiektywni i bardzo przychylni mojemu byłemu mężowi. Chciałabym wiedzieć czy i jak mogę zmienić sąd?"

   Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują możliwości wyłączenia od orzekania właściwego sądu. Można jedynie składać wniosek o wyłączenie poszczególnych sędziów. We wniosku należy wskazać imiennie sędziów danego sądu oraz okoliczności, które wskazują, że pomiędzy jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziego (art. 49 kpc). Do wyłączenia sędziego nie jest konieczne udowodnienie, że sędzia jest stronniczy. Wniosek należy zgłosić do sądu, w którym toczy się sprawa. Jeśli wniosek składany jest już po rozpoczęciu postępowania, musi Pani uprawdopodobnić, że przyczyna nie była Pani wcześniej znana lub powstała po rozpoczęciu sprawy. Decyzję o wyłączeniu sędziego podejmuje sąd, przed którym sprawa się toczy (w składzie trzech sędziów) a jeżeli nie jest to możliwe z powodu braku wystarczającej liczby sędziów - sąd nad nim przełożony.

   Może Pani doprowadzić do zmiany sądu jedynie wtedy, kiedy wszyscy sędziowie sądu właściwego zostaną wyłączeni od orzekania w Pani sprawie. W takim wypadku sąd przełożony wyznaczy inny sąd, który rozpozna sprawę.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 22 października 2008 roku [powrót]

Ograniczenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

"Mój pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3100 złotych netto. Od komornika otrzymałam zajęcie wynagrodzenia pracownika do kwoty 10.000 złotych z tytułu zaciągniętego kredytu. Już wcześniej na polecenie komornika strącałam kwotę 600 złotych na alimenty. W jaki sposób mam dokonać potrącenia? W jakiej wysokości?"

   Zgodnie z art. 87 § 3 kp w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych można dokonać potrącenia do wysokości 3/5 wynagrodzenia pracownika. W przypadku egzekucji innych należności do wysokości 1/2 wynagrodzenia. Potrącenia na świadczenia alimentacyjne łącznie z potrąceniami na inne należności nie mogą przekroczyć 3/5 wynagrodzenia. Potrącenia na świadczenia alimentyjne dokonuje się w pierwszej kolejności.

   Jeżeli wynagrodzenie pracownika wynosi 3100 złotych, to potrącenia na należności alimentacyjne nie mogą być wyższe niż 1860 złotych (3/5 wynagrodzenia). Potrącenia na należności inne 1550 złotych (1/2 wynagrodzenia). Z uwagi na zbieg egzekucji świadczeń alimentacyjnych i innych wysokość potrąceń nie może przewyższać 3/5 wynagrodzenia - pracownik musi otrzymać przynajmniej 1240 złote. Oznacza to, że na należności alimentacyjne zostanie przeznaczona kwota 600 złotych a na pozostałe 1260 złotych.

   Gdyby okazało się, że po dokonanych w ten sposób potrąceniach wynagrodzenie pracownika byłoby niższe niż minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę (obecnie 1126 złotych brutto) potrącenia należy zmniejszyć tak, by pracownik otrzymał minimalne wynagrodzenie. Ograniczenie to obowiązuje tylko przy potrącaniu na należności inne niż alimentacyjne. W Pana sprawie to ograniczenie nie będzie miało zastosowania.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 22 października 2008 roku [powrót]

Niekompetentny adwokat

"Mam wątpliwości co do tego czy mój adwokat właściwie prowadzi moją sprawę. Czy to prawda, że przy ustalaniu alimentów sąd bieże pod uwagę wydatki takie jak na światło, prąd, gaz itp?"

   Zgodnie z art. 22 pkt 1 lit. e) Kodeksu etyki radcy prawnego radca prawny nie może prowadzić ani udzielić w jakiejkolwiek formie pomocy prawnej jeżeli sprawa dotyczy innego radcy prawnego lub adwokata świadczącego pomoc prawną w tym samym czasie na rzecz tego samego podmiotu. Jest Pan reprezentowany przez adwokata wobec czego nie mogę udzielić Panu odpowiedzi.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 22 października 2008 roku [powrót]

Podział spadku

"Brat chce abym dała mu spłatę za dom, w którym obecnie mieszkam z mama. Tata nie żyje. Po spłaceniu go mam zajmować się mamą. Od kilku lat utrzymuję połowę domu. Czy w takiej sytuacji należy mu się 50% wartości domu?    Ojciec i mama byli współwłaścicielem domu. Ojciec nie sporządził testamentu. Postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. Nie posiadam więcej rodzeństwa. Brat chce zrzec się prawa do domu rodzinnego za spłaceniem go. Ja biorąc w spadku dom zgadzam się aby w nim mieszkała mama i wrazie potrzeby będę się nią opiekowała do jej śmierci.

   Pani mama jest współwłaścicielem 1/2 działki z domem. Drugą połowę w spadku po ojcu dziedziczy Pani, brat i mama po 1/3 części. W rezultacie mama jest współwłaścicielem 4/6 części a Pani i brat po 1/6 części działki z domem. Dla załatwienia wszystkich formalności konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego przed sądem lub notariuszem.
   W razie śmierci matki Pani i brat będziecie współwłaścicielami działki z domem po połowie. Istnieje jednak możliwość, że Pani matka sporządzi testament (zwłaszcza, że Pani będzie się nią opiekować) na Pani korzyść. Treść testamentu będzie decydować kto otrzyma działkę z domem.
   Pani brat w tej chwili nie może domagać się spłaty 50% wartości domu. Może natomiast domagać się od Pani i matki podziału spadku po ojcu poprzez np. wypłatę mu 1/6 wartości domu. Umowę w tej sprawie należy zawrzeć przed notariuszem. Jeśli nie dojdą Państwo do porozumienia co do warunków spłaty, podział spadku przeprowadzi sąd na wniosek któregokolwiek ze spadkobierców.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 29 października 2008 roku [powrót]

Ciąża a umowa o pracę na czas określony

"W dniu 31 grudnia 2008 roku kończy mi się umowa o prace. Jest to moja druga umowa. Obecnie jestem w szóstym tygodniu ciąży, nic nie mówiłam mojemu szefowi. Proszę o poradę czy mam prawo do przedłużenia umowy na czas nieokreślony. Chciałabym mieć po urodzeniu dziecka wszystkie świadczenia np. płatny urlop wychowawczy. Czy mój szef może przedłużyć umowę tylko do dnia porodu? Kiedy mogę bezpiecznie poinformować go o mojej ciąży?

   Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracowniy chyba, że zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy (art. 177 § 1 kp). Umowa o pracę zawarta na czas określony, dłuższy niż 1 miesiąc, która uległaby rozwiazaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do czasu porodu (art. 177 § 3 kp).

    Może Pani poinformować pracodawcę o ciąży bez obawy, że pracodawca wypowie umowę o pracę. Pani umowa o pracę ulegnie przedłużeniu, zatem nie będzie to nowa umowa od 1 stycznia 2008 roku, dlatego nie będzie miał zastosowania przepis art. 25(1) § 1 kp regulujący skutki zawarcia trzeciej kolejnej umowy o pracę na czas określony. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudniać Panią po dniu porodu.

   Nie będzie Pani przysługiwało prawo do urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego po urodzeniu dziecka. Będzie Pani miała prawo jedynie do zasiłku macierzyńskiego (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. 2005 nr 31 poz. 267).

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 29 października 2008 roku [powrót]

Odmowa składania zeznań

"Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym? Chodzi mi o członków rodziny.

   Prawo do odmowy składania zeznań przysługuje osobie najbliższej dla oskarżonego (art. 182 § 1 kpk). Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 kk). Składania zeznań można odmówić także po ustaniu małżeństwa lub przysposobienia.

   Każdy świadek może ponadto uchylić się odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić jego samego lub osobę najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 183 § 1 kpk).

   Świadek może wnosić o zwolnienie go od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytanie, jeżeli pozostaje z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym (art. 185 kpk).

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 29 października 2008 roku [powrót]

Podział majątku wspólnego po separacji

"Czy można dokonać podziału majątku wspólnego po separacji? W jaki sposób tzn. czy przed sądem czy przed notariuszem?

   Orzeczenie separacji wiąże się z ustaniem wspólności majątkowej, zatem małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego. Mogą to uczynić w drodze umowy między sobą. Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Oczywiście musi istnieć zgoda małżonków co do sposobu podziału.

   W razie braku porozumienia między małżonkami każdy z nich może wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku. Sądem właściwym jest sąd rejonowy, w którego okręgu jest położony majątek. Opłata od wniosku wynosi 1000 złotych. We wniosku należy wskazać wartość majątku, jego składniki oraz proponowany sposób podziału. Decyzję w sprawie sposobu podziału podejmie sąd. Sąd może dokonać podziału majątku także wtedy, kiedy małżonkowie uzgodnili sposób podziału - w takim przypadku wpis od wniosku jest niższy, wynosi 300 złotych..

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 29 października 2008 roku [powrót]

Poręczenie kredytu

"Przed ślubem w formie darowizny dostałam od rodziców mieszkanie. Po ślubie mąż zaciągnął kredyt na samochód (prowadził działalność gospodarczą) i podpisałam umowę jako współmałżonka. Dodam również, że małżonek rozpoczął działalność firmy przed zawarciem związku małżeńskiego a ja z tą firmą nie miałam nic wspólnego (żadnych udziałów ani upoważnień do kont). Na końcu umowy podpisałam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez małżonka, oryginalny nagłówek ostatniej strony umowy to: oświadczenie współmałżonka kredytobiorcy poręczającego kredyt. Kiedy wniosłam pozew o rozwód mąż przestał spłacać kredyt i pojawił się komornik. Był już tytuł egzekucyjny na moją osobę ale umorzono go, ponieważ nie mam żadnych dochodów.W tej chwili zamieszkuje w moim mieszkaniu z konkubentem i jednocześnie ojcem mojego dziecka (dziecko ma 2 latka). Poza tym mieszkaniem nie mam nic. Czy komornik może mi zająć mieszkanie?

    Nie znam treści umowy kredytowej i zawartych w nich zasad odpowiedzialności za kredyt Pani i byłego męża. Jednak z nagłówka ostatniej strony umowy "oświadczenie współmałżonka poręczającego kredyt" wnioskuję, że jest Pani poręczycielem tego kredytu. Oznacza to, że odpowiada Pani za spłatę kredytu solidarnie z byłym mężem całym swoim majątkiem. Jeżeli spłaci Pani kredyt będzie mogła Pani rozliczyć się z tego tytułu z mężem stosownie do treści art. 376 § 1 kc. Odpowiadając na Pani pytanie: komornik może prowadzić egzekucję z Pani nieruchomości jeśli taki wniosek złoży wierzyciel.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 5 listopada 2008 roku [powrót]

Reprezentowanie przed Urzędem Patentowym

"Czy adwokat może reprezentować przedsiębiorcę przed Urzędem Patentowym?

   Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117 t.j.) pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych może być tylko rzecznik patentowy. Pełnomocnikiem osoby fizycznej, mającej miejsce zamieszkania w Polsce, może być ponadto współuprawniony, rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni strony oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Adwokat nie może być pełnomocnikiem w tych sprawach.

   Naczelna Rada Adwokacka zaskarżyła ten przepis do Trybunału Konsytucyjnego zarzucając mu sprzeczność z art. 32 ust. 1, art.45 ust. 1, art. 65 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konsytucyjny w orzeczeniu z dnia 21 maja 2002 roku sygn. K 30/1 orzekł, że przepis ten jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konsytucji a pozostałym zakresie postępowanie umorzył z powodu cofnięcia wniosku przez Radę Adwokacką.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 listopada 2008 roku [powrót]

Minimalne wynagrodzenie za pracę

"Pracuję w przedszkolu państwowym jako woźna. Czy moja pensja może być niższa niż najniższa krajowa? Moje wynagrodzenie wynosi 900 złotych, dostaje też dodatek za wysługę lat oraz premię - dopiero wtedy otrzymuje 1128 złotych.

   Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 roku z dnia 11 września 2007 roku (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1209) najniższe wynagrodzenie w roku 2008 wynosi 1126 złotych brutto. Przepis art. 6 ust. 4 ustawy nakazuje przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Przy obliczaniu wynagrodzeń nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przesługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lu rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pani wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu.

   Pani wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 listopada 2008 roku [powrót]

Jak złożyć pozew o alimenty

"Chciałam pozwać ojca mojego dziecka do sądu o płacenie alimentów. Nie wiem jak się do tego zabrać, jak i gdzie to zrobić? Nie stać mnie na opłacenie radcy prawnego czy adwokata, więc jeszcze jedno pytanie czy istnieje jakaś instytuycja, która może mi pomóc bezpłatnie?"

            Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice dziecka są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli ojciec Pani dziecka nie wypełnia tego obowiązku może Pani wystąpić do sądu rodzinnego o zasądzenie na rzecz dziecka określonej sumy pieniężnej. Wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka oraz zarobkowych i majątkowych możliwości jego ojca. W pozwie powinna więc Pani wskazać jakie wydatki wiążą się z utrzymaniem dziecka oraz znane Pani wiadomości dotyczące sytuacji finansowej ojca. Pozew należy skierować do sądu rejonowego (wydział rodzinny) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

   Jeżeli potrzebuje Pani pomocy prawnej do napisania pozwu a nie stać Panią na wynajęcie adwokata lub radcy prawnego może Pani zwrócić się do sądu, w którym złożyć ma Pani pozew, z wnioskiem o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. We wniosku proszę wskazać w jakiej sprawie profesjonalny pełnomocnik miałby Panią reprezentować oraz przedstawić swoją sytuację materialną (majątek, dochody, wydatki) na specjalnym formularzu.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 listopada 2008 roku [powrót]

Obowiązek zwrotu kosztów sądowych

"Złożyłam pozew o zachowek w wysokości 2/3 spadku, który bym otrzymała, gdyby nie testament. Sąd wyrokiem zasądził na moją rzecz zachowek w wysokości 1/2 tej części ale zasądził ode mnie zwrot kosztów postępowania dla strony pozwanej. Dlaczego, przecież zachowek mi zasądzono tylko mniej."

      Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 98 § 1 kpc strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu tj. koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W razie częściowego uwzględnienia żądania (jak w Pani przypadku) stron procesu są rozdzielane stosunkowo, w zależności od wysokości uwzględnionego żądania (art. 100 kpc). W Pani przypadku przy zastosowaniu tego przepisu sąd mógłby zasądzić na Pani rzecz tylko część kosztów procesu. Pisze Pani jednak, że to od Pani te koszty zasądzono. Nie mogę odpowiedzieć precyzyjnie na Pani pytanie, gdyż nie podała Pani szczegółów sprawy. Istnieje możliwość, że sąd uznał, że Pani przeciwnik nie dał powodów do wytoczenia sprawy a nadto uznał przy pierwszej czynności żądanie w 1/2 części należnego Pani spadku. Być może był reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata a Pani nie.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 12 listopada 2008 roku [powrót]

Zwolnienie od kosztów sądowych a obowiązek zwrotu kosztów sądowych

"Złożyłam pozew o zapłatę, sprawę niestety przegrałam. W wyroku sędzia nakazał mi zapłacenie przeciwnikowi kwot 2400 złotych tytułem kosztów sądowych a ja przecież zostałam zwolniona od kosztów sądowych ze względu na trudną sytuację materialną. Czy mogę odwoływać się od tego wyroku? Czy mogę składać wniosek o przyznanie adwokata z urzędu, żeby złożył za mnie odwołanie?"

      Zwolnienie od kosztów sądowych oznacza, ze strona nie uiszcza opłat sadowych (np. wpisu od pozwu, apelacji) i nie ponosi wydatkow (np. na koszt opinii bieglego) nie oznacza jednak zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów drugiej strony w razie przegrania procesu (art. 108 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 18 lipca 2005 Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398).
     Od wyroku sądu I instancji można składać apelację w ten sposób, że w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem a następnie w terminie 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem złożyć apelację do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok albo w terminie 21 dni od ogłoszenia wyroku złożyć apelację w sposób jak wyżej. W sprawie odwoławczej może Pani domagać się przyznania adwokata z urzędu. Złożenie wniosku o adwokata nie przerywa terminu do wniesienia apelacji, termin ten biegnie pomimo, że wniosek nie został rozpatrzony. Jeżeli sąd ustanowi dla Pani adwokata z urzędu po upływie terminu do wniesienia apelacji, będzie to jedynie podstawa do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia apelacji.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 17 listopada 2008 roku [powrót]

Prawo rodzica do urlopu wychowawczego.

"Po macierzyńskim złożyłam podanie o urlop wypoczynkowy oraz wychowawczy pracodawca poinformował mnie, że nie podpisze zgody na urlop wychowawczy z powodu likwidacji stanowiska pracy. Ostatnio nastąpiły zmiany w moim zakładzie pracy wcześniej zatrudniali ponad 20 osób, teraz tylko 2 osoby razem ze mną. Pozostali pracownicy przeszli z całą produkcją do innej firmy. Ja pracowałam w biurze jako specjalista do spraw obsługi klienta, teraz już nie ma potrzeby aby istniało takie stanowisko. Czy pracodawca może rozwiązać ze mną umowę, na jakich warunkach i czy należy mi się jakieś okres wypowiedzenia (byłam zatrudniona na czas nie określony od sierpnia 2004)?"

      Pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie czwartego roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia (art. 186 § 1 kp). Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 1861 § 1 kp).
     Pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wychowawczego na wniosek pracownika. Po złożeniu takiego wniosku pracodawca nie może Pani zwolnić w drodze wypowiedzenia umowy o pracę, chyba że ogłosi upadłość lub likwidację.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 20 listopada 2008 roku [powrót]

Umowa na czas określony a urlop macierzyński.

"Jestem obecnie na urlopie macierzyńskim do 10 lutego 2009 roku. Umowa o pracę wygasła mi 12 listopada 2008 roku. Czy szefowa ma prawo nie przedłużyć mi umowy do końca urlopu macierzynskiego?"

      Pracodawca nie ma obowiązku przedłużania umowy na czas określony do momentu zakończenia urlopu macierzyńskiego. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu w dniu 12 listopada 2008 roku i od tego momentu nie przysługuje Pani prawo do urlopu macierzyńskiego. Ma Pani jednak prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 20 listopada 2008 roku [powrót]

Reklamacji nie uwzględnia się?

Jestem przekonany, że każdy z nas wchodząc do sklepu spotkał się ze stwierdzeniami typu "reklamacji nie uwzględniamy" lub "po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się" lub innymi podobnymi czy to w formie wywieszek czy ustnych stwierdzeń sprzedawców. Myślę, że mało kto obecnie daje się zwieść takim zapewnieniom i odchodzi przekonany, że sprzedawca ma rację. Co jednak, będąc przekonanymi o własnej racji mamy zrobić, żeby zmusić sprzedawcę do respektowania naszych praw?

                  Regulację dotyczącą sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej (konsumentowi) na cele nie związane z działalnością zawodową lub gospodarczą przez przedsiębiorcę w zakresie jego działalności (sprzedawcę) zawiera ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176). Zgodnie z tą ustawą sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową w chwili jego wydania. Ustawa wprowadza domniemanie, że w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od dnia wydania towaru, niezgodność istniała w chwili wydana towaru.
     Ustawa nie określa co oznacza "niezgodność towaru z umową". Przy ocenie zgodności musimy więc posłużyć się zdrowym rozsądkiem. Wskazówką jest przy tym art. 4 ustawy, który opisuje, kiedy towar jest zgodny z umową.
    Gdy zakupu dokonujemy po indywidualnym uzgodnieniu właściwości towaru ze sprzedawcą np. krawcem, któremu zlecamy uszycie kurtki zimowej w określonym kolorze i z określonego materiału, towar będzie zgodny z umową gdy będzie odpowiadał opisowi, próbce albo wzorowi oraz gdy będzie nadawał się do określonego przez kupującego celu przy zawarciu umowy np. do użycia w zimie. Gdyby krawiec ostrzegał przed zawarciem umowy, że materiał z którego ma kurtkę wykonać nie jest odpowiedni, gdyż jest przewiewny, przemaka, nie trzyma ciepła a my i tak zdecydowaliśmy się na wykonanie tej kurtki, wówczas krawiec nie będzie odpowiadał za to, że kurtka nie nadaje się do użycia w zimie.
   W pozostałych przypadkach towar jest zgodny z umową, jeśli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Towar jest zgodny z umową gdy odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela (w szczególności zapewnienia wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym terminu w jakim towar ma je zachować). Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza towar do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa oraz osoby, która podaje się za producenta poprzez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego.
   Za niezgodność towaru z umową uważa się także nieprawidłowść w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach sprzedaży lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.
   Odpowiedzialność z tytułu niezgodności jest wyłączona jeśli:
- kupujący wiedział o niezgodności w chwili zawierania umowy albo oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć,
- niezgodność wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego,
- jeśli sprzedawca wykazał, że nie znał zapewnień dotyczących właściwości towaru ani oceniając rozsądnie nie mógł o nich wiedzieć, albo że zapewnienie nie mogło mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy, albo też że treść zapewnienia sprostowano przed zawarciem umowy.
   W razie stwierdzenia, że towar jest niezgodny z umową kupujący może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Nieodpłatna naprawa oznacza, że sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszty poniesione przez kupującego np. demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów, ponownego zamontowania i uruchomienia.
   Kupujący nie może domagać się doprowadzenia do stanu zgodnego z umową, gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. W takim wypadku kupujący ma prawo domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (to ostatnie uprawnienie tylko wtedy gdy niezgodność jest istotna). Z uprawnień tych kupujący może skorzystać także wtedy gdy sprzedawca w odpowiednim czasie nie zdołał doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową albo gdy naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znaczne trudności.
   Bardzo ważną sprawą jest to, że jeśli sprzedający w termnie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania naprawy lub wymiany nie ustosunkował się do żądania uważa się, że uznał żądanie za uzasadnione.

   Kupujący musi zgłosić sprzedawcy niezgodność towaru z umową w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności. Po upływie tego terminu kupujący traci swoje uprawnienia. W przypadku towarów żywnościowych niezgodność należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż 3 dni od stwierdzenia niezgodności i nie później niż przed upływem terminu przydatności do spożycia, również pod rygorem utraty uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.
   Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową w razie jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu. W razie wymiany rzeczy termin biegnie na nowo. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana termin ten można skrócić do jednego roku. Jeżeli sprzedawca w chwili zawierania umowy wiedział o niezgodności towaru z umową i nie zwrócił na to uwagi kupującego, uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową można dochodzić także po upływie tego terminu.

   Podsumowując: jeśli stwierdzimy niezgodność towaru z umową pierwszą rzeczą jaką należy zrobić to zgłosić ten fakt sprzedawcy - najlepiej na piśmie i po potwierdzeniu zgłoszenia przez sprzedawcę. Jeśli sprzedawca uwzględni reklamację, sprawa jest zakończona, jeśli nie - pozostaje dochodzenie swoich spraw w sądzie.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 20 listopada 2008 roku [powrót]

Sądowy podział spadku.

"Odziedziczyłam przez nabycie spadku razem z bratem dom z działką. Jednak brat nie chce dokonać zgodnego podziału i zapowiedział, że wszystko się należy tylko jemu. Jaka jest możliwość podziału ( dom jest niezamieszkały ) czy mogę zaproponować jakieś sposoby podziału?"

      W sytuacji gdy współwłaściciele rzeczy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii zniesienia współwłasności każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. We wniosku należy zaproponować sposób podziału nieruchomości. Może to być podział fizyczny, przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli za spłatą lub bez na rzecz pozostałych ewentualnie sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej kwoty. Do wniosku proszę dołączyć postanowienie spadkowe (albo zarejestrowany akt dziedziczenia od notariusza), dokumenty potwierdzające, że spadkodawca był właścicielem nieruchomości. Należy też wskazać jakie przedmioty wchodzą w skład spadku, gdzie znajduje się testament o ile został sporządzony. Wniosek należy skierować do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Opłata od wniosku wynosi (jeżeli nie ma porozumienia co do sposobu działu) 500 złotych.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 21 listopada 2008 roku [powrót]

Odpowiedzialność za długi spadkowe rodziców, rodzeństwa i małżonka spadkodawcy.

"Mój brat zmarł w maju tego roku. Był żonaty. Niedawno okazało się, że przed ślubem miał kartę kredytową w jednym z banków. W ostatnim czasie na były adres zameldowania mojego brata do ojca zaczęły spływać wezwania do zapłaty z firmy windykacyjnej, która ten dług od banku wykupiła.Czy w tej sytuacji ja z ojcem lub bratowa przejmujemy spłatę zadłużenia?"

      Zgodnie z art. 932 § 1 kc w sytuacji gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych, spadkobiercami jest małżonek spadkowcy, jego rodzice oraz rodzeństwo. Zakładając, że nie ma Pani rodzeństwa a Pani matka zmarła przed bratem, spadek po bracie dziedziczy żona w 8/16 części, ojciec w 3/16 części a Pani w 5/16 części. O odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe może Pani przeczytać w odpowiedzi na inne pytanie: Odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli nie złożyli Państwo oświadczeń spadkowych to niestety są Państwo odpowiedzialni za dług Pani brata. Każdy spadkobierca odpowiada solidarnie za cały dług spadkowy.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 21 listopada 2008 roku [powrót]

Osoba bliska jako świadek w postępowaniu cywilnym.

"Jestem osobą pełnoletnią, moi rodzice się właśnie rozwodzą, za tydzień w piątek jest pierwsza sprawa rozwodowa. Mój Tata powołał mnie na świadka, tym samym można stwierdzić, że przeciwko Mamie. Czy mogę odmówić zeznań i nie odpowiadać na żadne pytanie. Czy w ogóle muszę być obecna na rozprawie? Jakie prawa mam jako świadek, zeznając przy bliskich mi osobach?"

      Zgodnie z art. 261 § 1 kpc małżonek strony, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia ze stronami mogą odmówić składania zeznań. W sprawie rozwodowej rodziców będzie mogła Pani skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań. Powinna Pani stawić się w sądzie zgodnie z wezwaniem, które Pani otrzymała. Prowadzący sprawę sędzia odbierze od Pani dane osobowe, zapyta o stopień pokrewieństwa i zapyta czy chce Pani skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań. Jeśli Pani skorzysta z tego prawa będzie Pani mogła opuścić salę rozpraw.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 25 listopada 2008 roku [powrót]

Powtórny podział spadku.

"Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość ponownego podziału spadku po mojej mamie. Rok temu zawarłem z bratem ugodę dotyczącą podziału spadku po mamie jednak dopiero teraz zrozumiałem, że jest ona dla mnie bardzo niekorzystna. Dodam, że na długo przed podziałem zażywałem narkotyki i przebywałem na leczeniu przed jak i po rozprawie. Czy można by było coś jeszcze z tym zrobić, gdyż ja zostałem prawie bez niczego a brat dostał większość spadku?"

      Istnieje możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia o zawarciu ugody przed sądem. Może Pan powołać się na to, że znajdował się Pan w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (np. z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby przemijajacego, zaburzenia czynności psychicznych). Oświadczenia woli składane w takim stanie są nieważne. Sugeruję, by skorzystał Pan z pomocy adwokata lub radcy prawnego gdyż sprawa nie jest prosta i pomoc profesjonalnego pełnomocnika będzie przydatna.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 25 listopada 2008 roku [powrót]

Mąż hazardzista.

"Mój mąż jest hazardzistą. Przegrał sporo pieniędzy zaciągając kredyty o czym dowiedziałam się ostatnio. Nie wiem co robić? Myślę o rozdzielności majątkowej - czy jest to możliwe w czasie trwania małżeństwa?"

      Zgodnie z art. 52 § 1 kro każdy z małżonków może z ważnych powodów domagać się ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ważnym powodem w rozumieniu tego przepisu jest taki stan faktyczny, z którym wiąże się zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków lub rodziny. Rozdzielność rozpoczyna się z dniem oznaczonym w wyroku. Sąd może, ale w wyjątkowych wypadkach, ustanowić rozdzielność majątkową nawet na dzień przed złożeniem pozwu. Opłata od pozwu wynosi 200 złotych. Jeżeli Pani mąż zaciągał zobowiązania bez Pani zgody, to wierzyciele Pani męża mogą domagać się zaspokojenia tylko z majątku osobistego męża oraz niektórych składników majątku wspólnego m.in wynagrodzenia męża za pracę.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 25 listopada 2008 roku [powrót]

Koszty sądowe w postępowaniu o dział spadku.

"Chciałabym się dowiedzieć, jakie są zasady opłacania adwokatów? Zamierzam wnieść do sądu sprawę przeciwko mojemu bratu o podział majątku. Czy w sytuacji, gdy przegram będe zmuszona opłacić adwokata mojego brata? A jeśli wygram, czy mojego adwokata spłaci brat?"

      Zgodnie z art. 520 § 1 kpc każdy z uczestników postępowania ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani wynikami sprawy (np. jeden spadkobierca ma udział 1/4 w spadku a drugi 3/4) albo ich interesy są sprzeczne sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub nałożyć go na jednego z uczestników w całości (np. w sytuacji kiedy wnioski tego uczestnika zostały oddalone lub odrzucone). Oznacza to, że ogólną regułą jest, że każdy płaci za siebie. W pewnych sytuacjach sąd może jednak wydać inne rozstrzygnięcie o kosztach biorąc pod uwagę stopień zainteresowania sprawą oraz to z jakimi roszczeniami występowali poszczególni uczestnicy a jaka był treść rozstrzygnięcia.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 grudnia 2008 roku [powrót]

Alimenty a dodatkowe dochody dziecka.

"Mam 23 lata, jestem studentem. Moi rodzice są rozwiedzeni, mieszkam z matką. Ojciec płaci na mnie 280 zł miesięcznie alimentów. Czy moge podjąć pracę na umowę o pracę? Czy tylko na umowę zlecenie, o dzieło i czy istnieje jakiś limit dochodów jakie mogę uzyskać w danym roku kalendarzowym aby nie utracić alimentów?"

      Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Z obowiązku zwolnieni są, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego wychowania i utrzymania (art. 133 § 1 kro).

          Jeżeli Pana praca pozwoli utrzymać się Panu samodzielnie to ojciec będzie mógł domagać się od sądu uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Nie jest istotne z jakiego tytułu tzn. umowy o pracę, zlecenia, dzieło, będzie Pan otrzymywał dodatkowy dochód. Rozpoznając sprawę sąd będzie badał wysokość dodatkowych dochodów, czy dochód ma charakter stały czy tylko okresowy, ile czasu musi Pan poświęcić na uzyskanie dochodu, czy odbywa się to kosztem nauki. Rozstrzygnięcie będzie zależało od konkretnej sytuacji dlatego nie mogę odpowiedzieć na Pana pytanie inaczej niż: uzyskanie dodatkowych dochodów przez dziecko może stanowić podstawę do uchylenia obowiązku alimentacyjnego; nie oznacza to jednak, że dodatkowe dochody wiążą się automatycznie z utratą prawa do alimentów.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 grudnia 2008 roku [powrót]

Wypowiedzenie umowy OC samochodu.

"Posiadałem umowę ubezpieczenia samochodu w towarzystwie ubezpieczeniowym X. Kiedy upłynął okres ubezpieczenia, zawarłem nową umowę w innym towarzystwie. Mój znajomy powiedział mi, że teraz mam dwie umowy i za obydwie muszę płacić, gdyż umowa w towarzystwie X uległa przedłużeniu, gdyż jej nie wypowiedziałem. Czy to prawda? Jeśli tak to co mam zrobić?"

      Zgodnie z art. 28 ust. zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych jeżeli posiadacz samochodu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który została zawarta umowa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Jeżeli nie wypowiedział Pan umowy w towarzystwie X, posiada Pan w tej chwili dwie umowy ubezpieczenia. Jest to oczywiście dla Pana ekonomicznie nie uzasadnione.   
      Może Pan jednak odstąpić od jednej z umów ubezpieczenia, pod warunkiem, że nie upłynęło więcej niż 30 dni od jej zawarcia (jeżeli jest Pan przedsiębiorcą termin wynosi 7 dni). Uprawnienie takie daje Panu przepis art. 812 § 4 kc. Będzie musiał Pan jednak zapłacić składkę ubezpieczoniową za okres, w którym ubezpieczyciel udział ubezpieczenia.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 grudnia 2008 roku [powrót]

Spadkobiercy ustawowi.

"Mama zmarła cztery lata temu. Mój tato ożenił się drugi raz. Nie dokonalismy żadnych czynnosci dotyczących ustalenia prawa do spadku, gdyż tata obiecywał nam wszystko zapisać. Teraz sytuacja się zmieniła. Ja mam jednego brata, a nowa żona taty - dwoje dorosłych dzieci.Jakie są nasze prawa do części spadku po mamie i kto je jeszcze posiada? Jak ich dochodzić?"

      Spadkobiercami Pana matki (o ile nie sporządzono testamentu) są ojciec, brat i Pan. Każdy z was dziedziczy 1/3 spadku. Jako spadkobierca może wystąpić Pan do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. We wniosku należy podać dane spadkodawcy, spadkobierców (imiona, nazwiska i adresy). Razem z wnioskiem należy przesłać odpis aktu zgonu spadkodawcy. Opłata od wniosku wynosi 5o złotych.    
      Może Pan domagać się również podziału spadku czy to przez fizyczny podział, czy przez przydzielenie spadku niektórym spadkobiercom z odpowiednimi spłatami na rzecz pozostałych. Opłata od wniosku o dział spadku wynosi 500 złotych, chyba że wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku, gdyż opłata wynosi wtedy 300 złotych.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 grudnia 2008 roku [powrót]

Wynagrodzenie za okres gotowości do pracy. Umowa o pracę i zlecenia.

"Pracowałem w agencji reklamowej na umowę zlecenie jako promotor. Umowa określała dni pracy i godziny pracy w jakich mam pracować, ale sklep w którym pracowałem jako promotor był otwarty krócej. Pracodawca wypłacił mi pensję tylko za godziny otwarcia sklepu. Czy mogę ubiegać się o zapłatę za godziny pracy które były w umowie a ja nie miałem możliwości pracować w tych godzinach gdyż sklep był nieczynny?"

      Odpowiadając na to pytanie zakładam, że pracodawca wypłacił Panu kwotę niższą niż ustalona w umowie, uznając że skoro pracował Pan mniej to wynagrodzenie powinno być mniejsze.    
      Osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do wykonywania na rzecz zleceniodawcy wykonanie określonych czynności. Częstą praktyką przedsiębiorców jest zatrudnianie osób na podstawie umowy zlecenie a nie umowy o pracę, w celu zmniejszenia kosztów pracy. Zatrudnienie osoby na umowę zlecenie, podczas gdy wykonuje ona pracę tak, jakby była pracownikiem nie jest zgodne z prawem. Art 22 § 12 kp mówi, że nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną w sytuacji, gdy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
     Z treści Pana pytania można wnioskować, że Pana umowa była umową o pracę mimo określenia jej jako umowy zlecenia. Zgodnie z art. 80 kp pracownikowi przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną pracę. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia m.in. gdy był gotowy do jej wykonywania a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy (art. 81 § 1 kp). Jeśli pracodawca nie będzie chciał wypłacić Panu wynagrodzenia za czas przestoju będzie musiał Pan wystąpić z pozwem do sądu pracy. Aby wygrać sprawę musi Pan udowodnić, że wbrew nazwie umowy łączącej Pana i pracodawcę był Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie mógł Pan wykonywać pracy gdyż zakład pracy był zamknięty oraz, że był Pan gotowy do jej wykonywania. Może Pan jednocześnie dochodzić innych należności wynikających z przepisów prawa pracy np. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.    

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 grudnia 2008 roku [powrót]

Mandat za wykroczenie zarejestrowane wideoradarem.

"Przekroczyłem dozwoloną prędkość, co zostało zarejestrowane fotoradarem. Zdjęcie zrobiono sześć miesięcy temu. Zostałem powiadomiony o tym wczoraj czy to jest zgodne z prawem. Czy takie zdjęcie ulega przedawnieniu?"

     W sprawach o wykroczenia upoważniony funkcjonariusz może nałożyć na sprawcę wykroczenia grzywny w drodze mandatu karnego jeśli m.in. ustali osobę sprawcy za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego a nie zachodzi wątpliwość co do tożsamości sprawcy (art. 97 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Nałożenie grzywny w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty ujawnienia czynu. Nie oznacza to jednak, że sprawca po upływie 30 dni jest bezkarny. Wprawdzie funkcjonariusz nie może sprawcy ukarać mandatem karnym jednak może (i ma obowiązek) złożyć wniosek o ukaranie do sądu. Przedawnienie wykroczenia następuje po upływie roku od czasu jego popełnienia, chyba że w tym czasie wszczęto postępowanie, gdyż okres przedawnienia wynosi wówczas dwa lata od czasu popełnienia wykroczenia (art. 45 § 1 kodeksu wykroczeń).   

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku [powrót]

Darowizna o obowiązek spłaty.

"Rodzice chcą przepisać mi mieszkanie w bloku. Jest to mieszkanie własnościowe wykupione z Agencji Nieruchomości Rolnej. Czy po przepisaniu mieszkania na mnie będę musiała spłacić brata z połowy mieszkania?"

     Pani rodzice jako właściciele mieszkania mają prawo darować Pani mieszkanie. Darowizna sama z siebie nie rodzi obowiązku uiszczania spłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby. Obowiązek taki mogą zawrzeć rodzice w akcie darowizny. Istnieje też możliwość, że po śmierci rodziców Pani brat będzie domagał się uwzględnienia dokonanej na Pani rzecz darowizny przy obliczaniu zachowku, jeśli np. Pani rodzice nie będą posiadali już innego majątku albo cały majątek w drodze testamentu zapiszą Pani lub innej niż brat osobie.   

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku [powrót]

Zatarcie skazanie za przestępstwo.

"Kilka lat temu popełniłem przestępstwo. Prowadziłem pojazd pod wpływem środków odurzających. Sąd odebrał mi na rok prawo jazdy oraz wymierzył karę pozbawienia wolności sześciu miesięcy na trzyletni okres zawieszenia. Zostałem wpisany też do Krajowego Rejestru Karanych. Czy istnieje możliwość zatarcia tego skazania, po jakim czasie, co powinienem zrobić abym już nie figurował w tym rejestrze."

     Zatarcie skazania w razie popełnienia przestępstwa, za które została wymierzona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary następuje z mocy prawa po upływie sześciu miesięcy od zakończenia okresu próby. Zatarcie skazania nie może nastąpić przed wykonaniem środka karnego - zakazu prowadzenia pojazdów (art. 76 k.k.).   
    Wpis z Krajowego Rejestru Karnego jest usuwany zgodnie z art. 14 ust. 1 o Krajowym Rejestrze Karnym jeżeli skazanie uległo zatarciu z mocy prawa.    

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku [powrót]

Jak odrzucić spadek?

"Niedawno umarła moja mama pozostawiajac spore długi. Wiem, że jeżeli nie chcę odziedziczyć tych długów muszę odrzucić spadek w terminie 6 miesięcy od śmierci. Czy w tym terminie muszę złożyć wniosek do sądu, czy też musi się odbyć sprawa i musi zapaść wyrok (przed upływem tego okresu)."

     Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Oświadczenie o odrzuceniu można złożyć przed notariuszem albo przed sądem, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie albo przed sądem spadku (art. 640 k.p.c.). Oświadczenie o odrzuceniu powinno zawierać imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci, miejsce jego ostatniego zamieszkania oraz tytuł powołania do spadku. Do oświadczenia należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy.   
   Oświadczenie można złożyć pisemnie albo ustnie do protokołu. Jeżeli złoży Pani pisemne oświadczenie, dla zachowania sześciomiesięcznego terminu wystarczy, że wyśle Pani oświadczenie do właściwego sądu przed upływem tego terminu. Może Pani również umówić się na wizytę u notariusza, tak by notariusz sporządził akt przed upływem tego okresu.   
   Proszę pamiętać, że odrzucenie spadku ma ten skutek, że jest Pani traktowana jak gdyby nie dożyła Pani otwarcia spadku. Spadek po Pani matce mogą dziedziczyć Pani dzieci.   

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku [powrót]

Odwołanie darowizny.

"Moja mama przepisała notarialnie cały majątek wraz z zabudowaniami mojemu bratu. Mój brat jest alkoholikiem, mama boi się, że po jej śmierci on cały majątek przepije. Czy mama może jeszcze zmienić u notariusza ten zapis?"

   Nie ma możliwości zmiany treści umowy darowizny. Nieruchomość jest w tej chwili własnością Pani brata.
   Pani mama może odwołać darowiznę, jeżeli Pani brat dopuścił się wobec niej rażącej niewdzięczności. Odwołanie następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Jeśli Pani brat nie zwróci nieruchomości Pani mama będzie musiała wystąpić z pozwem do sądu, który rozstrzygnie czy istniały podstawy do odwołania darowizny.   
   Sama obawa, że Pani brat rozstrwoni majątek nie jest jednak podstawą do odwołania darowizny.   

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku [powrót]

Zasiłek rodzinny dla studenta.

"Mam 22 lata i jestem studentką. Czy należy mi się zasiłek rodzinny, jeśli w rodzinie dochód na jedną osobę nie przekracza 500 zł?"

   Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu oraz osobie uczącej się (art. 4 ustawy). Przez osobę uczącą się ustawa rozumie osobę pełnonoletnią, uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w zwiazku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.
   Zasiłek rodzinny przysługuje pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 złote albo 583 złote gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - art. 5 ust. 1 i 2 ustawy.
   Zasiłek rodzinny przysługuje m.in. do momentu ukończenia przez dziecko 24 lat jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (zasiłek przysługujący rodzicom albo opiekunom - art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy). Dla osoby uczącej się zasiłek przysługuje do momentu ukończenia 24 roku życia - art. 6 ust. 1a ustawy.    Jeżeli nie pozostaje Pani na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, uczy się Pani to przysługuje Pani prawo do zasiłku. Jeżeli pozostaje Pani na utrzymaniu rodziców to zasiłek rodzinny przysługuje Pani rodzicom jeśli legitymuje się Pani orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku [powrót]

Zmiana umowy na czas określony z powodu ciąży pracownicy.

"Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2008 roku. W grudniu byłam u lekarza i dowiedziałam się, że jestem w ciąży. W dniu 15 stycznia 2009 roku lekarz stwierdził, że jestem w 16 tygodniu ciąży. Lekarz ustalił datę porodu na 2 lipca 2009 roku. Czy pracodawca powinien zawrzeć ze mną umowę o pracę na czas nieokreślony w związku z ciążą?"

   Zgodnie z art. 177 § 3 kp umowa o pracę zawarta na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Sąd Najwyższy uznał, że do obliczeń należy stosować równej miary miesiące księżycowe tj. 28 dni (wyrok z dnia 5 grudnia 2002 roku sygn. I PK 33/02).
   Pracodawca nie ma obowiązku zawarcia z Panią umowy o pracę na czas nieokreślony. Z podanych przez Panią informacji wynika jednak, że termin rozwiązania umowy o pracę przypadałby po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Z mocy prawa umowa o pracę uległa przedłużeniu do dnia porodu. Proszę o tym niezwłocznie poinformować pracodawcę i porozumieć się w sprawie powrotu do pracy.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku [powrót]

Uproszczony tryb egzekucji świadczeń alimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę a egzekucja komornicza świadczeń niealimentacyjnych.

"W moim zakładzie pracy żona złożyła alimentacyjny tytuł wykonawczy w 1996 r. i regularnie otrzymywała alimenty w trybie uproszczonym. W tym miesiącu zakład pracy powołując się na przepis art. 88 kp i otrzymane ostatnio zajęcie wynagrodzenia przez komornika na należności niealimentacyjne, przesłał komornikowi 3/5 wynagrodzenia nie wspominając nawet, że dotyczy to alimentów. Alimentacyjny tytuł wykonawczy był w zakładzie pracy a nie u komornika. Żona nie dostała alimentów, komornik otrzymaną kwotę już rozdysponował wg swoich zasad a zakład pracy twierdzi, że wszystko jest zgodnie z prawem, przyznając, że tylko trochę za późno zawiadomił o tym żonę. Moje wynagrodzenie wynosi netto 1500 zł a alimenty 750 złotych. Zakład pracy potrącił mi 868 zł i przesłał do komornika. Proszę o informację co mam w tej sytuacji zrobić? "

   Pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia pracownika na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, bez postępowania egzekucyjnego, na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego mu tytułu wykonawczego. Jednakże jeżeli wynagrodzenie zostało zajęte przez komornika, takiego sposobu egzekucji świadczeń niealimentacyjnych nie można już stosować (art. 88 § 1 pkt 2 kp). Osoba, która chce uzyskać świadczenia alimentacyjne powinna odebrać tytuł wykonawczy od pracodawcy i skierować wniosek egzekucyjny do komornika.
   Pracodawca, który otrzymał od komornika zajęcie wynagrodzenia swojego pracownika, ma obowiązek się do niego zastosować. Nie może już przesyłać wierzycielowi alimentacyjnemu kwot potrąconych na podstawie przedłożonego mu tytułu wykonawczego. Potrąceń na poczet należności niealimentacyjnych pracodawca może dokonać w granicach określonych w art. 88 § 3 pkt 2 kp tj. do połowy wynagrodzenia. Otrzymane przez Pana wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W momencie, kiedy Pana żona złoży do komornika wniosek egzekucyjny celem egzekucji alimentów zakład pracy powinien dokonać potrąceń na świadczenia alimentacyjne, tak by zostało Panu przynajmniej 2/5 wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie po tym potrąceniu nie będzie wyższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia to dalszych potrąceń (na świadczenia niealimentacyjne) zakład pracy nie będzie dokonywać a to z uwagi na treść art. 871 kp. Jeżeli jest wyższe, zakład pracy powinien dokonać potrąceń w granicach różnicy między kwotą pozostałą po potrąceniu a minimalnym wynagrodzeniem, bacząc by potrącana kwota nie była wyższa od 3/5 wynagrodzenia. Potrącone kwoty zakład pracy przekaże komornikowi prowadzącemu egzekucję. Pana żona otrzyma alimenty dopiero od komornika.
   Zakład pracy słusznie zaprzestał potrąceń na podstawie tytułu wykonawczego przedstawionego przez Pana żonę. Moim zdaniem dokonał jednak potrącenia ponad dopuszczalny limit tj. ponad połowę wynagrodzenia. Powinen Pan wezwać pracodawcę do wypłaty Panu brakującej części wynagrodzenia tj. 118 złotych. W razie odmowy może Pan wystąpić do sądu pracy o zapłatę.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 28 stycznia 2009 roku [powrót]

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości a zadatek.

"W listopadzie 2007 roku podpisaliśmy wraz z mężem umowę przedwstępną o kupno nieruchomości w postaci działki. Umowa nie była zwarta w formie aktu notarialnego. Wpłaciliśmy zadatek w wysokości 20.000 zł (równowartość niemalże połowy należnej kwoty za działkę). Umowa określała cenę za metr kwadratowy gruntu oraz, że zadatek podlega zwrotowi w podwójnej wysokości. Zanim doszło do podpisania umowy przyrzeczonej właścicielka działki zmarła pozostawiając trzech spadkobierców w tym dwóch niepełnoletnich synów. W grudniu 2008 roku uprawomocniło się postanowienie spadkowe. Nieruchomość nadal jest niepodzielona a pełnomocnicy spadkobierców chcą nam sprzedać nieruchomość jednakże po cenie obowiązującej obecnie, która jest ponad dwukrotnie wyższa, niż w chwili podpisywania umowy przedwstępnej w 2007 roku. Jaką kwotę zadatku powinni nam zwrócić spadkobiercy? Czy możemy dochodzić odszkodowania?"

   Zgodnie z art. 394 § 1 kc zadatek ma takie znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Dokładnie takie postanowienia co do zadatku zawierała zawarta przez Państwa umowa. Jeżeli spadkobiercy odmówią zawarcia umowy na warunkach określonych w umowie przedwstępnej będą mogli Państwo domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości oraz naprawienia szkody, którą ponieśli Państwo licząc na zawarcie umowy przyrzeczonej.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 28 stycznia 2009 roku [powrót]

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.

"Chcę wziąć ślub, moj przyszly malzonek trzy lata temu odziedziczył po śmierci ojca spadek. Dziedzicząc spadek z dobrodziejstwem inwentarza mój przyszły mąż odpowiada też za długi ojca. Jak ja będąc jego żoną mam się ustrzec od odpowiedzialności za długi wynikające z odziedziczonego przez mojego przyszlego męża spadku? Czy intercyza wystarczy?"

   Spadkobierca odpowiada za długi spadkowe z całego swojego majątku. Jednakże w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (art. 1031 § 1 kc). Jeżeli Pani przyszły małżonek dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, będzie odpowiadał za długi tylko do wartości spadku.
   Zgodnie z art. 33 kro przedmioty majątkowe nabyte w drodze dziedziczenia stanowią majątek odrębny każdego z małżonków, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności albo dotyczy tylko majątku osobistego małżonka, wierzyciel może domagać się zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej oraz korzyści uzyskanych z praw autorskich, pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.
   Długi spadkowe po ojcu Pani przyszłego męża powstały przed zawarciem małżeństwa a przy tym dotyczyć będą majątku osobistego Pani przyszłego męża. Ewentualne roszczenia dłużnicy spadkowi będą mogli kierować tylko do majątku osobistego Pani przyszłego męża oraz do wskazanych wyżej składników majątku wspólnego. Nie musi Pani obawiać się odpowiedzialności za długi spadkowe Pani przyszłego męża.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 28 stycznia 2009 roku [powrót]

Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo.

"Moim problemem jest dom, w którym obecnie mieszkam razem z tatą. Dom nie jest na mnie przepisany, jestem tutaj tylko zameldowana. Mam dwóch braci, ktorzy mieszkaja od piętnastu lat w Grecji. Obawiam się, że po smierci ojca będą ubiegali sie o część domu. Jakie oni beda mieli prawa do tego budynku, jeśli w nim nie mieszkają, nie są zameldowani i nie dokładają się do remontów?"

   Jeżeli Pani ojciec nie sporządzi testamentu jego majątek odziedziczy Pani i bracia po 1/3 części (art. 931 § 1 kc). Dotyczy to także domu. Jeżeli natomiast Pani ojciec cały spadek w testamencie zapisze Pani, to bracia będą mogli się domagać od Pani, po śmierci ojca, zapłaty zachowku tj. wartości połowy tego co otrzymaliby, gdyby nie testament (lub 2/3 jeśli są trwale niezdolni do pracy (art. 991 § 1 kc). Spadkodawca może pozbawić spadkobierców prawa do zachowku, jeżeli:
- wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
- dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
- uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
Przyczyna wydziedziczenia powinna być wskazana w testamencie.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 28 stycznia 2009 roku [powrót]

Odpowiedzialność za czynsz osób faktycznie korzystających z mieszkania spółdzielczego.

"Wynajełyśmy mieszkanie. Przy podpisywaniu umowy sądziłyśmy ze podpisujemy ja z właścicielem. Jedna z nas została zameldowana ponieważ właściciel nas o to prosił. Później dowiedziałyśmy się, że mieszkanie nie jest jego własnością tylko jest to mieszkanie spółdzielcze. Po czterech miesiącach przyszło do zameldowanej wezwanie do zapłaty z tytułu zadłużenia mieszkania. Czy możemy być w jakiś sposób pociągnięte do odpowiedzialności za ten dług, ponieważ w spółdzielni dowiedziałysmy się, że możemy częściowo odpowiadać za okres w którym tu mieszkałyśmy. Czy spółdzielnia może egzekwować od nas ten dług, gdyż nie jesteśmy spokrewnione z właścicielem. Całą kwote za wynajem zapłaciliśmy z góry za cztery miesiące właścicielowi. Umówiliśmy się, że on płaci czynsz my tylko rachunki."

   Zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1116) za opłaty związane z pokrywaniem kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni zgodnie ze statutem społdzielni solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu odpowiadają m.in. osoby faktycznie korzystające z lokalu. Odpowiedzialność osób faktycznie korzystających z lokalu ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich faktycznego korzystania lub mieszkania w lokalu (art. 4 ust. 6.1. ustawy).
   Pani i inne osoby mieszkające w tym lokalu są zobowiązane do zapłaty na rzecz spółdzielni w/w opłat. Spółdzielnia może dochodzić zapłaty na drodze sądowej. Jeżeli umówiły się Panie z wynajmującym, że opłaty te będzie ponosił wynajmujący, będą mogły się Pani domagać zwrotu uiszczonej na rzecz spółdzielni opłaty od wynajmującego.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 28 stycznia 2009 roku [powrót]

Czas pracy fizjoterapeuty.

"Pracuję jako technik fizjoterapii w Ośrodku pomocy Społecznej osiem godzin dziennie. Słyszałam, że czas pracy na moim stanowsku nie może przekraczać pięciu godzin, czy to prawda?"

   Zgodnie z art. 32g ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę w przyjętym okresie rozliczeniowym i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (czas pracy pracwników technicznych, gospodarczych, obsługi odpowiednio 8 i 40 godzin).
   Czas pracy pracowników fizykoterapii nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 32g ust. 3 pkt 2 ustawy). Zasada ta ma zastosowanie do pracowników, których podstawowym obowiązkiem jest kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów (art. 32g ust. 5 ustawy).
   Maksymalny czas Pani pracy zależy od tego co należy do Pani obowiązków. Jeżeli pracuje Pani tylko przy kontrolowaniu techniki stosowanych zabiegów lub takie zabiegi wykonuje Pani samodzielnie, czas Pani pracy nie może przekraczać 5 godzin na dobę. Jeżeli ma Pani inne dodatkowe obowiązki, może okazać się, że maksymalny czas pracy będzie wynosił 7 godzin i 35 minut.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 12 lutego 2009 roku [powrót]

Ciąża a zatrudnienie na okres próbny.

"Jestem w trzecim miesiacu ciąży i tydzień temu podjęłam pracę. Nie wiedziałam, że jestem w ciąży. Zawarłam umowę na okres próbny jednego miesiąca. Czy pracodawca ma prawo mnie zwolnić jak się dowie, że jestem w ciąży? Czy muszę mieć przepracowany okres próbny, żeby pracodawca nie mogł mnie zwolnić?"

   Ochrona przed wypowiedzeniem oraz rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży nie dotyczy pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca (art. 177 § 1 i 2 kp). Nie może Pani zostać zwolniona tylko z tego powodu, że zaszła Pani w ciążę.
   Pani umowa o pracę nie ulegnie przedłużeniu do dnia porodu, gdyż nie została zawarta na czas dłuższy niż jeden miesiąc (art. 177 § 3 kp).

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 12 lutego 2009 roku [powrót]

Zmiana nazwiska dziecka.

"Mam córkę, którą samotnie wychowywałam przez 4 lata. Ojciec dziecka został pozbawiony praw rodzicielskich. Chcę ponownie wyjść za mąż i chciałabym, by córka otrzymała nazwisko mojego przyszłego męża. Córka nosi moje nazwisko i otrzymuje alimenty od swojego ojca. Jak mam dokonać zmiany nazwiska, by nie stracić prawa do alimentów od ojca córki?"

   Zgodnie z art. 90 kro jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki. Jeśli dziecko ukończyło trzynaście lat, do nadania nazwiska męża matki potrzebne jest wyrażenie zgody przez dziecko osobiście. Nadanie dziecku nazwiska męża matki jest niedopuszczalne jeśli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.
   Po zawarciu małżeństwa powinna Pani udać się z mężem do urzędu stanu cywilnego i złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli córka ukończyła trzynaście lat będzie potrzebna również jej zgoda. Ponieważ córka nosi Pani nazwisko, ojciec dziecka nie musi wyrażać zgody na zmianę nazwiska. Sama zmiana nazwiska córki nie będzie mieć wpływu na prawo do alimentów.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 26 lutego 2009 roku [powrót]

Rozwód i podział majątku.

"Po 31 latach małżeństwa zdecydowałam się odejść od męża. Znęcał się nade mną i dziećmi psychicznie i fizycznie. W tej chwili dzieci są już dorosłe. Wyprowadziłam się od męża i zatrzymałam się u córki. Razem z mężem mamy mieszkanie własnościowe. Czy jeżeli wymelduję się z mieszkania wspólnego z mężem i zamelduję u córki to stracę prawo własności mieszkania? Czy mój mąż może mnie sam wymeldować? W mieszkaniu wraz z mężem został mój 21 letni syn.
Jak złożyć pozew o rozwód aby sprawa odbyła się najszybciej i bez wyciągania tzw "brudów"? Mój mąż nie pójdzie na żadne porozumienie, wręcz specjalnie będzie utrudniał rozwód. Jak przeprowadzić podział majątku? Czy mogę żądać połowy wartości mieszkania jeżeli został tam mój pełnoletni syn? Jeżeli wezmę winę za rozpad małżeństwa na siebie aby uniknąć oszczerstw ze strony męża to czy mogę ubiegać się w sądzie o umorzenie kosztów sprawy rozwodowej? Proszę o podanie ewentualnych kosztów całego rozwodu. Ja mam niewielką emeryturę 850,49 zł netto i boję się, że nie będzie mnie stać na opłacenie rozwodu.
"

         Szybkie przeprowadzenie rozwodu wymaga współdziałania małżonków. Jeżeli jeden z małżonków sprzeciwia się udzieleniu rozwodu albo będzie chciało udowodnić winę drugiego małżonka sprawa rozwodowa może toczyć się długo. Podział majątku może nastąpić dopiero po rozwodzie, chyba że małżonkowie ustalili sposób podziału - wówczas podziału dokona sąd w sprawie rozwodowej. Meldunek nie ma znaczenia dla podziału majątku. Pani mąż może złożyć wniosek o wszczęcia postępowania administracyjnego celem wymeldowania Pani ze wspólnego mieszkania.
   Składając pozew o rozwód należy opłacić wpis sądowy w kwocie 600 zł. Pozostałe koszty sądowe oraz rozstrzygnięcie, kto ostatecznie będzie musiał zapłacić wpis sądowy, zależą od kto przegrał sprawę, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa, czy w sprawie występowali pełnomocnicy (adwokat lub radca prawny), czy od wyroku sądu I instancji była wniosiona apelacja. Każdy kogo nie jest stać na opłacenie kosztów sądowych może starać się o zwolnienie od obowiązku ich ponoszenia. Zwolnienie nie obejmuje obowiązku zwrotu kosztów strony wygrywającej proces np. wynagrodzenia jego pełnomocnika.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 26 lutego 2009 roku [powrót]

Doręczenie pozwu o rozwód.

"Wniosłam do sądu pozew o rozwód bez orzekania o winie. Od prawie 11 lat nie mieszkamy wspólnie z mężem, nie mamy małoletnich dzieci. Pierwsza rozprawa została odroczona gdyż mąż nie odebrał przesyłki z pozwem. Mąż na pewno mieszka pod wskazanym adresem, nie przebywa za granicą, co oświadczyłam w sądzie. Przypuszczam, że kolejnych pism sądowych także nie odbierze. Jakie mam szanse na otrzymanie rozwodu w trybie zaocznym? Czy muszę zmienić pozew na orzeczenie winy męża?"

         Postępowanie w sprawach o rozwód może toczyć się pod nieobecność pozwanego (art. 428 kpc) pod warunkiem, że pozwany został powiadomiony o terminie rozprawy. Sąd jednak nie może oprzeć swojego rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa, przyznaniu okoliczności sprawy lub twierdzeniach powoda, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie sądowe lub mimo stawienia się nie bierze udziału w postępowaniu (art. 431 kpc). Sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe chociażby w ograniczonym zakresie a przynajmniej przesłuchać strony postępowania (art. 432 kpc). Sąd może przesłuchać tylko jedną ze stron postępowania jeżeli jedna ze stron nie stawiła się na posiedzenie albo odmawia zeznań (art. 302 § 1 kpc w zw. z art. 432 kpc).
   Sąd może w sprawie o rozwód wydać wyrok zaoczny pod warunkiem, że uzna doręczenie pozwu i zawiadomienia o rozprawie za skuteczne. Nie musi Pani zmieniać żądania pozwu, ale jeśli mąż nie stawi się na rozprawę i nie wyrazi zgody na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, sąd będzie musiał orzec z czyjej winy małżeństwo uległo rozpadowi.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 26 lutego 2009 roku [powrót]

Przedawnienie - opłaty za internet.

"Dostawca internetowy żąda ode mnie zapłaty za rachunki za internet z 2005 roku. Wszystkie rachunki uregulowałem ale nie mam już potwierdzeń. Dostawca grozi, że sprawę skieruje do sądu. Czy sprawa jest już przedawniona czy też powinienem zapłacić raz jeszcze, żeby nie narażać się na dodatkowe koszty sądowe?"

   Okresowe roszczenia majątkowe, zgodnie z ogólną regułą z art. 118 kc, ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia wymagalności. Po tym terminie osoba, przeciwko której przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia (art. 117 § 2 kc).
   Roszczenie dostawcy uległo przedawnieniu. Gdyby dostawca internetowy skierował sprawę do sądu musi Pan powołać się na tą okoliczność. Brak reakcji z Pana strony spowoduje, że przegra Pan sprawę mimo przedawnienia.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 27 lutego 2009 roku [powrót]

Odmowa poddania się badaniom DNA.

"Czy w sądzie mogę się nie zgodzić na pobranie próbki mojego DNA w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa kiedy sąd zarządzi badanie DNA w celu sprawdzenia ojcostwa?"

   Zgodnie z art. 306 kpc pobranie krwi w celu jej badania może nastąpić wyłącznie za zgodą osoby, której krew ma być pobrana. Do badania DNA obecnie wystarczy pobranie innych tkanek jak np. włosów. Nie ma jednak wątpliwości, że zgoda osoby od której są pobierane nadal jest konieczna (art. 309 kpc i art. 51 Konstytucji). Może Pani odmówić poddaniu się badaniom DNA. Inną sprawą jest kwestia oceny przez sąd powodów odmowy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 listopada 2004 roku sygn. V CK 276/04 stwierdził, że w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa obawa matki dziecka o wynik badań DNA, stanowiąca motyw odmowy poddaniu się pobraniu krwi swojej i dziecka, nie wystarcza do przyjęcia niepodobieństwa, aby mąż mógł być ojcem dziecka. Może się jednak zdarzyć, że sąd uzna, że odmowa poddaniu się badaniom wraz z innymi okolicznościami sprawy, uzasadnia uwzględnienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 27 lutego 2009 roku [powrót]

Spadek o majątek małżonków.

"Mój narzeczony odziedziczył po rodzicach majątek. Spadkobiercami jest również trójka jego rodzeństwa w 3/16 każdy. Zostało wydane postanowienie spadkowe, ale w księgach wieczystych nie zostali wpisani jako właściciele. Czy po ślubie ja też będę współwłaścicielem?"

   Z treści pytania wynika, że Pani narzeczony odziedziczył majątek tylko po jednym z rodziców, gdyż udziały spadkowe Pani narzeczonego i rodzeństwa dają razem 12/16 spadku. Pozostałe 4/16 odziedziczył drugi rodzic. Ewentualnie rodzice Pani narzeczonego sporządzili testament i zapisali Pani narzeczonemu 7/16 spadku a pozostałym dzieciom po 3/16 spadku.
   Sama okoliczność zawarcia małżeństwa nie będzie oznaczała, że stanie się Pani współwłaścicielem przedmiotów wchodzących w skład spadku. Konieczne będzie zawarcie umowy między Panią a narzeczonym; jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 12 marca 2009 roku [powrót]

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu.

"Dostałam w spadku mieszkanie po babci. Babcia sporządziła testament. Jakie dokumenty powinnam złożyć do sądu, żeby nabyć spadek? Babcia miała dwóch synów, z tym że jeden z nich zmarł przed nią. Czy żona zmarłego syna mojej babci powinna brać udział w tej sprawie?"

   We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać osobę spadkobiercy, jej ostatnie miejsce zamieszkania, spadkobierców ustawowych oraz ich adresy. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy, testament (a jeżeli testament nie znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy, wskazać kto go przechowuje), akty urodzenia spadkobierców ustawowych. Opłata od wniosku wynosi 50 złotych.
   W sytuacji, kiedy jeden z synów nie dożył otwarcia spadku, we wniosku należy wskazać jego zstępnych. Żona zmarłego nie będzie uczestnikiem tego postępowania.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 marca 2009 roku [powrót]

Zrzeczenie się spadku celem nie płacenia zachowku.

"Sąd stwierdził już nabycie spadku na podstawie testamentu. Czy istnieje możliwość, żebym nie musiał płacić zachowku na rzecz drugiego spadkobiercy? Czy mogę np. zrzec się spadku na rzecz domu dziecka aby nie zapłacić zachowku?"

   Spadkobierca może zrzec się spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania. Zrzeczenie nie następuje na rzecz wybranej przez siebie osoby lecz ma taki skutek, że spadkobierca traktowany jest jak gdyby nie dożył otwarcia spadku. Nie ma Pan możliwości uwolnienia się od obowiązku zapłaty zachowku. Może Pan podnosić, że wartość otrzymanego spadku jest niższa ze względu na długi spadkowe albo że drugi spadkobierca otrzymał już zachowek w postaci darowizn od spadkodawcy w czasie jego życia.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 marca 2009 roku [powrót]

Radca prawny a umowa o pracę.

"Czy radca prawny zatrudniony na podstawie umowy o pracę może reprezentować klienta w sprawie o rozwód?"

   Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 ustawy o radcach prawnych radca prawny mógł świadczyć pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, jeśli nie pozostawał w stosunku pracy. Przepis ten obowiązywał do dnia 10 września 2005 roku. Do 7 października 2007 roku obowiązywał przepis art. 89 § 3 kpc, zgodnie z którym radca prawny, który miał reprezentować swojego klienta w sądzie cywilnym, musiał złożyć oświadczenie, że nie pozostaje w stosunku pracy.
   Obecnie radca prawny może świadczyć pomoc prawną w sprawie o rozwód bez względu na to czy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę tak samo jak adwokat.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 marca 2009 roku [powrót]

Radca prawny a umowa o pracę.

"W dniu 9 marca 2009 roku w godzinach 20-22 został zatrzymany mój brat, który ma 17 lat. Nikt z rodziny nie został powiadomiony o tym zajściu. Dopiero o godzinie około 12 dnia następnego tj. 10 marca 2009 roku do naszego mieszkania przyszli czterej policjanci. Nie było mnie wtedy w mieszkaniu lecz był opiekun prawny mojego brata czyli ciocia. Z tego co mówiła ciocia posiadali nakaz przeszukania mieszkania i chcieli przeszukać pokój brata. Mam wspólny pokój z bratem. Funkcjonariusze przeszukali nie rzeczy podejrzanego (czyli brata) tylko moje. Zabrali kilka moich bluz, rękawiczki i spodnie jako dowód. Moje rzeczy nie mogą byc dowodem w sprawie ponieważ to nie ja zostałem zatrzymany.
Czy Policja może zatrzymać 17-latka i zamknąc go na 48 godzin? Nie powiadomić nikogo z rodziny? Nie wyjasnić nikomu z rodziny dlaczego nieletni zostal zatrzymany? Czy mogli zabrać rzeczy nie należące do mojego brata i traktowac je jako dowod? Jak je mam teraz odzyskac? Nie wiem dlaczego moj brat zostal zatrzymany, dlatego nie mogę nic więcej powiedzieć.
"

   Na zasadach określonych kodeksie karnym odpowiada, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat (art. 10 § 1 kk). Ustawa postępowaniu w sprawie nieletnich stanowi, że jej przepisy stosuje się w zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne, w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17. Zatem jeśli chodzi o procedurę zatrzymania, wobec osoby, która ukończyła 17 lat stosuje się przepisy postępowania karnego, a nie przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Policja ma prawo zatrzymać podejrzanego jeżeli istnieje uzasadnienie przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo.
   Pana brat ukończył już 17 lat. Policja nie miała obowiązku zawiadomienia rodziców, czy też opiekuna o zatrzymaniu brata, chyba że Pana brat złożył taki wniosek.
   Zgodnie z kodeksem postępowania karnego rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie muszą zostać wydane na żądanie sądu lub prokuratora. Jeżeli jednak uważa Pan, że Pana prawa zostały naruszone i rzeczy zostały zostały zatrzymane bezprawnie i bezzasadnie może Pan wnieść zażalenie na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania lub dokonane czynności.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 marca 2009 roku [powrót]

Testament allograficzny.

"Moja matka sporządziła testament w ten sposób, że poszła do Urzędu Gminy i tam w obecności dwóch świadków i Sekratarza Gminy oświadczyła, że cały majątek zapisuje mojemu bratu. Sekretarz Gminy sporządził na maszynie do pisania protokół, który został podpisany przez niego, świadków oraz moją matkę. Czy taki testament jest ważny? Uważam, że testament powinien zostać napisany własnoręcznie a nie na maszynie lub na komputerze. "

   Spadkodawca może sporządzić testament w taki sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją wolę ustnie wobec m.in. sekretarza gminy. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z datą sporządzenia. Protokół podpisują spadkodawca, świadkowie i osoba, wobec której oświadczenie zostało złożone (w tym przypadku sekretarz gminy). Testamentu w taki sposób nie mogą sporządzić osoby głuche lub nieme (art. 951).
   Sporządzony przez Pana matkę testament został sporządzony w odpowiedniej formie.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2009 roku [powrót]

Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu.

"Chcę wystąpić z pozwem o unieważnienie uznania dziecka ale nie znam aktualnego adresu pozwanej. Co mam w takiej sytuacji zrobić? "

   Proszę złożyć pozew i podać ostatni znany Panu adres. Sąd po otrzymaniu listu z adnotacją "adresat wyprowadził się" wezwie Pana do wskazania aktualnego adresu. Na podstawie takiego wezwania będzie Pan mógł wystąpić do gminy, w której ostatnio zameldowana była pozwana albo jeśli nie zna Pan ostatniego adresu zameldowania do Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa o udostępnienie adresu. W tym ostatnim przypadku wniosek o udostępnienie danych należy złożyć na specjalnym formularzu, opłata od wniosku wynosi 31 złotych. Sąd wyśle ponownie pozew na uzyskany przez Pana adres. Jeżeli okaże się, że pozwana pod tym adresem również nie przebywa lub jeśli uzyskany przez Pana adres z MSWiA był taki sam jak w pozwie będzie Pan mógł złożyć wniosek o ustanowienie dla pozwanej kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.
   Dodam, że pozew o unieważnienie uznania dziecka może być wytoczony w ciągu roku od dnia uznania. Podstawą do unieważnienia jest wada oświadczenia woli. Pozwanymi powinni być dziecko i jego matka.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2009 roku [powrót]

Zwolnienie z pracy w okresie ciąży.

"Byłam zatrudniona na czas określony od 26 czerwca 2007 roku do 26 czerwca 2009 roku. Termin wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Obecnie jestem w drugim tygodniu ciąży i dzisiaj pracodawca wręczył mi wypowiedzenie z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika. Czy mogę odmówić przyjęcia wypowiedzenia? "

   Zgodnie z art. 177 kp pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownika, chyba że istnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ochrona ma zastosowanie także w sytuacji, kiedy kobieta zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1995 roku sygn. I PRN 23/95).
   Odmowa przyjęcia wypowiedzenia nie przyniesie efektu. W pierwszej kolejności powinna Pani poinformować pracodawcę, że jest Pani w ciąży. Jeżeli pracodawca nie cofnie oświadczenia o wypowiedzeniu, może Pani złożyć odwołanie do właściwego sądu pracy. Sąd orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia albo o przywróceniu do pracy jeśli upłynął juz okres wypowiedzenia.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 5 maja 2009 roku [powrót]

Zarząd rzeczą wspólną.

"Jestem współwłaścicielem nieruchomości wspólnie z rodzeństwem. Mamy problemy jeśli chodzi o podejmowanie decyzji co na tej nieruchomości ma się dziać a także ze sprzedażą części tej nieruchomości. Nie możemy dojść ze sobą do porozumienia. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? "

   Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Współwłaściciel ma prawo do współposiadnia i współkorzystania z rzeczy wspólnej, oczywiście w zakresie, w jakim można to pogodzić z posiadaniem i korzystaniem przez pozostałych współwłaścicieli. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej są dzielone stosunkowo do wielkości udziału. W takim samym stosunku są obowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania rzeczy.
   Często zdarza się, że pomiędzy współwłaścicielami dochodzi do nieporozumień związanych z korzystaniem z rzeczy. Do czynności mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W razie jej braku każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu celem otrzymania sądowego upoważnienia do dokonania określonej czynności. W przypadku gdy większość współwłaścicieli podejmie decyzję o dokonaniu czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, współwłaściciel temu przeciwny, może zwrócić się o rozstrzygniecie do sądu. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymają zgody wszystkich współwłaścicieli. W razie jej braku współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Jeśli w sposób ciągły brak jest zgody między współwłaścicielami, każdy z nich ma prawo wystąpić do sądu o ustanowienie zarządcy i powierzenie zarządu nad rzeczą wspólną jednej osobie.
   Jeśli nie chce Pani korzystać z rzeczy wspólnie z pozostałym rodzeństwem może Pani domagać się zniesienia współwłasności. Zniesienie może nastąpić w drodze umowy przed notariuszem albo na podstawie orzeczenia sądu. Sądowe zniesienie współwłasności może polegać na podziale fizycznym rzeczy, przyznaniem rzeczy niektórym albo jednemu ze współwłaścicieli ze spłatami na rzecz pozostałych albo na sprzedaży rzeczy i podziale sumy pieniężnej uzyskanej ze sprzedaży.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 14 maja 2009 roku [powrót]

Podział majątku wspólnego

"Chciałem złożyc wniosek do sądu o podział majątku wspólnego małżonków. Nie wiem do jakiego. Czy ma to byc sąd okręgowy, rejonowy, a może najwyższy? Mieszkam w Solcu Kujawskim i podlegam sądom w Bydgoszczy. "

   Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej zgodnie z art. 566 kpc należy wnieść do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku. Jeśli wspólność majątkowa ustała na skutek śmierci jednego z małżonków właściwy jest sąd spadku.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 14 maja 2009 roku [powrót]

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

"Jestem zatrudniony jako dozorca w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 40 godz. tygodniowo i 8 godzin na dobę od poniedziałku do piątku. W rzeczywistości pracuję po 12 godzin systemem od 7.00-19.00, następny dzień od 19.00-7.00, po czym mam wolny dzień po nocy. Pracuję cały tydzień z dniami wolnymi włącznie. Czy pracodawca powinien potraktować pracę w soboty, niedziele i święta jako pracę w godzinach nadliczbowych? Czy godziny przepracowane w miesiącu ponad limit 168g. powinny być płacone jako nadliczbowe? Bardzo proszę o podanie aktów prawnych na ten temat. "

   Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Istnieją inne systemy czasu pracy, zgodnie z którymi czas pracy może wynosić nawet 12 godzin w ciągu dnia, ale skoro w umowie łączącej Pana z pracodawcą czas pracy określono na 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, czas Pana pracy powinien być rozliczany zgodnie z umową.
   Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad obowiązujący pracownika czas pracy (art. 151 § 1 kp). Każda godzina pracy powyżej 8 godziny jest dla Pana pracą w godzinach nadliczbowych. Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek, którego wysokość zależy od tego czy praca jest świadczona w nocy, niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go czasem pracy (dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia) a za pracę w każdym innym dniu dodatek w wysokosci 50% wynagrodzenia. Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługuje za każdą godzinę nadliczbową z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, chyba że przekroczenie normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które przysługiwało prawo do dodatku w wysokości 100% wynagrodzenia (art. 1511 kp)
   Dodatek do wynagrodzenia nie należy się, jeżeli pracownik na swój wniosek otrzymał w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych czas wolny w takim samym wymiarze. Pracodawca może udzielić czas wolny bez wniosku pracownika ale w takim przypadku w wymiarze o połowę wyższym, niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (art. 1512 kp).
   Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje prawo do dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minialnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pracy w tym czasie (art. 1518 kp). Pora nocna obejmuje godziny od 21:00 do 7:00 (art. 1517 kp).

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 14 maja 2009 roku [powrót]

Zachowek dla siostrzenicy.

"Brat mojej nieżyjącej mamy zapisał swoje mieszkanie synowi drugiej siostry. Czy mogę domagać się zachowku? "

   Zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego osobami uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonkowie oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy w przypadku gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu. Jako siostrzenicy spadkodawcy nie przysługuje Pani prawo do zachowku.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 14 maja 2009 roku [powrót]

Informowanie przyszłego pracodawcy o ciąży.

"Jestem w 15 tygodniu ciąży i pracuję na zastępstwo do 22 kwietnia 2009 roku. Kierownik już obiecał mi umowę od 4 maja (dostanę etat osoby której umowa się kończy 30 kwietnia). Kierownik nie wie o mojej ciąży. Czy mogę to zataić? Czy grożą mi za to konsekwencje? Zależy mi na umowie by mieć ubezpieczenie i chodzić do lekarza. Dodam, że ciąża nie jest zagrożona i jestem zdolna do pracy. "

   Pracodawca nie ma prawa domagać się od pracownika lub osoby ubiegającej się o pracę informacji o ciąży. Pytanie o ciąże stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na płeć (art. 183a §1 kp). Takie stanowisko zajął również Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Mahlburg (C-207/98). Pracodawca może uzyskiwać wyłącznie informacje określone w art. 221 kp.
   Nie musi Pani informować pracodawcy, że jest Pani w ciąży.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 22 maja 2009 roku [powrót]

Okres zasiłku dla bezrobotnego.

"Rozwiązałam umowę o pracę z moim pracodawcą za porozumieniem stron. Urząd Pracy wypłacił mi zasiłek dla bezrobotnych za 3 miesiące. Czy nie powinnam dostać zasiłku za dłuższy czas? "

   Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytuacjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2008 nr 69 poz. 415 t.j.) pracownikowi, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron, zasiłek nie przysługuje przez 90 dni od dnia zarejestrowania. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przez okres 6 albo 12 miesięcy w zależności wysokości bezrobocia w regionie kraju, w którym bezrobotny zamieszkuje. Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa we wspomnianym wyżej art. 75 ust. 1-3 ustawy (art. 73 ust. 4 ustawy).
   Jeśli w Pani regionie kraju bezrobotnym przysługuje zasiłek przez 6 miesięcy, to ponieważ rozwiązała Pani umowę o pracę za porozumieniem stron, okres zasiłkowy należy skrócić o 90 dni tj. okres w którym nie przysługiwało Pani prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek zgodnie z ustawą przysługiwał Pani tylko przez 3 miesiące.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 22 maja 2009 roku [powrót]

Małżeństwo między krewnymi.

"Czy mogę zawrzeć związek małżeński w sytuacji gdy moja babcia jest prababcią mojego narzeczonego, jego babcia i moja mama są siostrami, jego matka jest dla mnie kuzynką. "

   Zgodnie z art. 14 § 1 kro małżeństwa nie mogą zawrzeć krewni w lini prostej, rodzeństwo oraz powinowaci w lini prostej. Krewnymi w lini prostej są rodzice, dzieci, wnuki itd. W Pani sytuacji małżeństwo cywilne może zostać zawarte. Natomiast z punktu widzenia prawa kanonicznego istnieje przeszkoda do zawarcia małżeństwa, od której może Pani uzyskać dyspensę.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 22 maja 2009 roku [powrót]

Rozwód z obcokrajowcem.

"Mieszkam we Włoszech. Tam wyszłam za mąż za Włocha. Zarejestrowałam ślub w Polsce. Chciałabym się rozwieść. Nie mamy dzieci. Jak szybko dostanę rozwód w Polsce? Czy będą jakieś komplikacje? "

   Sądy polskie rozpoznają sprawy małżeńskie w sytuacjach określonych w art. 11031 § 1 kpc. W uproszczeniu można powiedzieć, że jeżeli jeden z małżonków nie jest obywatelem polskim a obydwoje mieszkają poza granicami Polski, polski sąd nie rozpozna pozwu o rozwód. Będzie mogła Pani złożyć pozew o rozwód w Polsce dopiero po sześciu miesiącach od Pani zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 15 grudnia 2009 roku [powrót]

Dzień wolny za pracę w sobotę.

"Jestem zatrudniona na 3/4 etatu. Pracuję od poniedziałku do piątku po 6 godzin oraz czasem w soboty 4 godziny. Czy aby uzyskać dzień wolny za pracę w sobotę muszę "dopracować" 2 godziny tak, żeby uzbierało mi się 6 godzin pracy? "

   Zgodnie z art. 1513 kp pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy przysługuje w zmian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym. Wynika z tego, że pracownik, który wykonywał w dniu wolnym jakąkolwiek pracę jeśli nawet pracował mniej niż wynika z rozkładu czasu pracy (w Pani przypadku 6 godzin) ma otrzymać w zamian inny cały dzień wolny.
   Taki sposób interpretacji przepisu jest podyktowany tym, że art. 1513 wyłącza wybór pracodawcy, w przypadku pracy w dzień wolny od pracy, między wypłatą wynagrodzenia a udzieleniem wolnego czasu i nakazuje mu udzielić cały dzień wolny (bez wniosku pracownika). Celem tego przepisu jest wpłynięcie na pracodawców by unikali zatrudnienia w dni wolne, a więc ochrona pracownika.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 20 stycznia 2010 roku [powrót]

Spadek po bracie.

"Czy mogę dziedziczyć spadek po bracie? Brat miał żonę, nie miał dzieci. "

   Jeśli Pani brat zmarł przed rodzicami, spadek dziedziczy żona brata oraz rodzice. Rodzice dziedziczą po 1/4 , żona 1/2 części spadku. (art. 932 § 1 i 2 kc). Jeśli jedno z rodziców zmarło przed Pani bratem, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeśli rodzice brata zmarli przed bratem, spadek po Pani bracie dziedziczy jego żona w 1/2 części a pozostałą część rodzeństwo brata w częściach równych (art. 933 § 1 i 2 kc).
   Jeśli Pani brat zmarł przed dniem 28 czerwca 2009 roku to będą obowiązywały odmienne zasady dziedziczenia. Udział żony Pani brata będzie wynosił połowę. Jeśli rodzice Pani brata żyją albo zmarli po śmierci Pani brata, dziedziczą po 1/8 spadku. Rodzeństwo Pani brata dziedziczy w częściach równych pozostałą część - czyli 2/8 spadku. Jeśli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada po połowie drugiemu z rodziców i rodzeństwu spadkodawcy. Jeśli rodzice nie dożyli otwarcia spadku, rodzeństwo dziedziczy w częściach równych połowę spadku.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 3 marca 2010 roku [powrót]

Wniosek o wyłączenie sędziego.

"W październiku 2009 roku wniosłam pozew o podwyższenie alimentów (studiuję dziennie i zaocznie. Do tej pory miałam 100 zł alimentów. Mój ojciec pracuje "na czarno", nie stawiał się na rozprawy, sędzina przekładała cały czas rozprawy dzisiaj odbyła się kolejna i znowu rozprawa została odroczona. Czy mam prawo do zmiany sędziny? "

   Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego strona może złożyć wniosek o wyłączenie sędziego, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Wniosek należy złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia. Strona, która przystąpiła do rozprawy powinna uprawdopodobnić, że przyczyna wyłączenia dopiero później powstała lub stała się jej znana. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, przed którym sprawa się toczy w składzie trzech sędziów zawodowych.
   Przedstawione przez Panią okoliczności nie stanowią podstawy do wyłączenia sędziego (chyba, że założymy, że sędzia odracza rozprawy niezgodnie z prawem z powodu np. znajomości z Pani ojcem). Rozprawy mogą się odbyć dopiero po prawidłowym zawiadomieniu stron. Każda strona ma prawo do uczestniczenia w rozprawie, dlatego powodem odroczenia może być przekładowo choroba, która uniemożliwia stawienie się na rozprawie. Przepisy postępowania cywilnego w pewnych przypadkach dają niestety możliwość przewlekania sprawy.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 9 marca 2010 roku [powrót]

Sąd właściwy do rozpatrzenia rozwodu.

"Chcę złożyć pozew rozwodowy, nie mieszkam z mężem od roku. Od 4 miesięcy mąż nie ma miejca zameldowania a ja nie wiem gdzie przebywa. Nie wiem co mam napisać w pozwie i do którego sądu złożyć pozew? "

   Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W razie braku tej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 41 kpc).
   Jeśli mieszka Pani nadal w domu, w którym wspolnie Państwo mieszkali powinna Pani wytoczyć pozew o rozwód do sądu okręgowego właściwego dla wspólnego miejsca zamieszkania. Jeżeli opuściła okręg tego sądu, to wobec braku informacji o miejscu zamieszkania Pani męża, sądem właściwym będzie sąd Pani miejsca zamieszkania.
   W pozwie należy wskazać adres pozwanego. Jeśli nie zna Pani adresu męża, może Pani złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla doręczeń dla męża. Ustanowienie kuratora będzie możliwe po uprawdopodobnieniu, że miejsce pobytu męża nie jest znane. We wniosku proszę wskazać w jaki sposób próbowała Pani ustalić adres męża, proszę dołączyć do wniosku zaświadczenie z urzędu gminy/miasta o wymeldowaniu z dotychczasowego adresu oraz informację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich o braku aktualnego miejsca zamieszkania męża.
   W pozwie o rozwód proszę wskazać okoliczności dotyczące zawarcia małżeństwa (dołączyć odpis aktu małżeństwa) posiadanych przez Państwa dzieci (odpisy skróce aktów urodzenia), przyczyn i czasu rozpadu dmałżeństwa. W razie sporu pomiędzy Państwem konieczne będzie przedstawienie dowodów na poparcie swoich twierdzeń.br />

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 9 marca 2010 roku [powrót]

Odpowiedzialność osoby niepełnoletniej za czynsz za mieszkanie spółdzielcze.

"Czy spółdzielnia może od osoby pełnoletniej na podstawie art. 688.1 kc dochodzić spłaty zadłużenia czynszowego za okres, w którym zamieszkiwała z najemcą jako osoba niepełnoletnia? "

   Zasady odpowiedzialności osób zamieszkujących w mieszkaniu spółdzielczym za opłaty związane z używaniem lokalu reguluja przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27). Zgodnie z art. 4 ust. 6 i ust. 6.1 tej ustawy za opłaty odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokalu niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu - za okres faktycznego stałego zamieszkania lub korzystania z lokalu.
   W mojej ocenie osoba pełnoletnia nie ponosi odpowiedzialności za opłaty związane z używania lokalu za okres, kiedy mieszkała w tym lokalu jako osoba niepełnoletnia.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 9 marca 2010 roku [powrót]

Spadek a podział majątku wspólnego?

"Mój mąż w trakcie małżeństwa otrzymał w spadku dom po swoim ojcu. Czy po rozwodzie będę mogła domagać się podziału tego domu? "

   Zgodnie z art. 33 kro przedmioty majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis lub darowiznę należą do majątku osobistego każdego z małżonków, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Jeśli małżonek otrzymał spadek na podstawie dziedziczenia ustawowego lub w drodze testamentu, w którym spadkodawca nie zawarł postanowienia, że spadek ma wejść do majątku wspólnego małżonków to taki spadek stanowi majątek osobisty małżonka i nie podlega podziałowi w razie rozwodu.

   odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 6 kwietnia 2010 roku [powrót]Gemini Design - Walidacja Walidacja CSSGemini Design - Profesjonalne Projekty Graficzne - WebdesignWalidacja XHTML